ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19388 5 2 5 นาย พัสกร เจตนา
2 19390 5 3 6 นาย วายุ งามจันอัด
3 19565 5 3 13 นาย รวิภาส สมสิทธิ์
4 19567 5 3 14 นาย สรศักดิ์ เหมือนด้วง
5 19702 5 3 16 นาย สุรเดช บัวแดง
6 19731 5 3 20 นาย ดนุสรณ์ ชาวไร่
7 19786 5 3 24 นาย ภูตะวัน สาแก้ว
8 22011 5 3 34 นาย วิวิทย์ ศรีอภัย
9 22020 5 4 27 นาย อัมรินทร์ รักมิตร
10 21436 5 5 29 นาย ณัฐวุฒิ ปลั่งกลาง
11 19348 5 6 1 นาย ภัทรชัย พ้องงูเหลือม
12 19514 5 6 9 นาย นวกิจ ฝาสันเทียะ
13 19775 5 6 18 นาย ณัฐวุฒิ โคตรตะวงค์
14 19828 5 6 22 นาย เปรมศักดิ์ พึ่งกลาง
15 22042 5 6 27 นาย น้ำเพชร เนียมโพธิ์
16 22044 5 6 29 นาย อาทิตย์ กกกลาง
17 19081 5 7 1 นาย ธนวัฒน์ ทิบุญมี
18 19384 5 7 6 นาย ธนภัทร ทวยศิริ
19 22055 5 7 31 นาย อภิวัฒน์ สื่อกลาง
20 19699 5 8 14 นาย ศุพิวัตร กิ่งสูงเนิน
21 19506 5 9 3 นาย ชินดนัย ชาฎา
22 19517 5 9 4 นาย ภูมรินทร์ สุรกิจบวร
23 19788 5 9 13 นาย วรานนท์ เกลากลาง
24 19604 5 10 10 นาย ปรีชา ขวัญสูงเนิน
25 19644 5 10 14 นาย แทนไทย บุญไทยกลาง
26 19783 5 10 27 นาย พงษ์อนันต์ มีดี
27 19651 5 11 13 นาย พัชรพล โนรี
28 22076 5 11 26 นาย ณัฐพล เลากลาง
29 19513 5 12 8 นาย นนธวัช รักด่านกลาง
30 19550 5 12 11 นาย ชลสิทธิ์ อาจวิชัย
31 19521 5 13 5 นาย วุฒิชัย หาวิเศษ
32 19523 5 13 6 นาย สิทธิกร พลเยี่ยม
33 19562 5 13 9 นาย ปิติพงษ์ จิตดี
34 19818 5 13 17 นาย กรวิสุทธิ์ ศักดา
35 22088 5 13 25 นาย พิชิตชัย พรมทอง
36 19125 6 1 25 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์งาม
37 22105 6 3 34 นาย สัณหณัฐ พุ่มสวย