ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22546 1 12 25 เด็กหญิง มนภร มั่นกลาง
2 22549 1 12 28 เด็กหญิง วิรดา เขียนโคกกรวด
3 22576 1 13 22 เด็กหญิง ชุติมา อิ่มกลาง
4 22580 1 13 26 เด็กหญิง พัชรินทร์ เลากลาง
5 22582 1 13 28 เด็กหญิง มีนา หรั่งอินทร์
6 22584 1 13 30 เด็กหญิง รัศมี จิตต์กลาง
7 22588 1 13 34 เด็กหญิง สุชาวดี ดุมกลาง
8 21509 2 3 14 เด็กชาย ศุภกฤต สุริยพรชัย
9 21675 2 7 30 เด็กหญิง สุภัสสร สิมวงศ์
10 21775 2 10 22 เด็กหญิง จีรนันท์ สุวรรณสุข
11 20965 3 7 13 เด็กชาย สันติ มงคะสิงห์
12 21235 3 13 19 เด็กหญิง กัลยกร ปลั่งกลาง
13 21240 3 13 23 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เช่นพิมาย
14 21252 3 13 33 เด็กหญิง ศุภิสรา เจียกงูเหลือม
15 20190 3 15 1 นาย ประเสริฐ ร่วมกลาง
16 21303 3 15 3 เด็กชาย ฉัตรพล แก้วรัตน์
17 21304 3 15 4 เด็กชาย ชลนาถ ประเสริฐ
18 21305 3 15 5 เด็กชาย ณัฐพล มนกลาง
19 21306 3 15 6 เด็กชาย ทินภัทร ทองศิริ
20 21311 3 15 10 เด็กชาย พรเทพ ดวนสันเทียะ
21 21312 3 15 11 เด็กชาย พินิฐนันท์ จันทะจร
22 21317 3 15 14 เด็กชาย สุทธิภัทร ลาดสีโท
23 21320 3 15 15 เด็กชาย อิทธิกร ยิ้มพุดซา
24 21321 3 15 16 เด็กชาย อุดมโชค กล่อมกลิ่น
25 21338 3 15 27 เด็กหญิง วิภาวี แท่งทองหลาง
26 21342 3 15 30 เด็กหญิง สุพรรษา กมลกลาง
27 19490 5 7 11 นางสาว เนตรนภา เกิดกลาง
28 19816 5 7 22 นางสาว อริษา นิลสันเทียะ
29 18765 6 1 8 นางสาว โกมุฒ น้อยพันธ์
30 18747 6 2 8 นางสาว ฐานิดา บัวพันธ์
31 18920 6 2 18 นางสาว ภิราวรรณ ขาวประเสริฐ
32 18973 6 2 20 นางสาว ศิริพร เรืองวงษ์
33 19064 6 2 22 นางสาว ปณิตา เผยกลาง
34 19106 6 2 23 นางสาว จุฑามาศ ไกรกลาง
35 19108 6 2 24 นางสาว ณัฐพรรณ มุ่งจอมกลาง
36 19200 6 2 26 นางสาว ณัฐชา ประเสริฐกลาง
37 19209 6 2 27 นางสาว มนทิพา เจริญสุข
38 19218 6 2 28 นางสาว อัญชัน เชื่อมจอหอ
39 21357 6 2 33 นางสาว กนกวรรณ รุ่งโรจน์
40 21359 6 2 35 นางสาว แพรธารทอง ชาญสูงเนิน
41 21360 6 2 36 นางสาว มณีรัตน์ ซึมกลาง