ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22315 1 6 13 เด็กชาย ภาณุพงศ์ หนูนามเสริฐ
2 20788 3 3 13 เด็กชาย ธวัชชัย ทองพุทรา
3 20798 3 3 23 เด็กหญิง กัลยากร ค้ำชู
4 20799 3 3 24 เด็กหญิง กานติมา แสงหิงห้อย
5 20803 3 3 28 เด็กหญิง ณัฐชา ทัศศรี
6 20804 3 3 29 เด็กหญิง นิรมล สวยกลาง
7 20809 3 3 34 เด็กหญิง พัสชนันท์ ไชยโคตร
8 20810 3 3 35 เด็กหญิง พิชชาภา บรรดาศักดิ์
9 20818 3 3 43 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ม่วงฉะคร่ำ
10 21148 3 11 18 เด็กหญิง กุลภรณ์ มุ่งพูนกลาง
11 21156 3 11 24 เด็กหญิง ณัชชา เกลี้ยงกลาง
12 21159 3 11 26 เด็กหญิง ปริญาพร จงย่อกลาง
13 21160 3 11 27 เด็กหญิง ปรียา พลุกระโทก
14 21163 3 11 29 เด็กหญิง สุธาวัลย์ ปลั่งกลาง
15 22692 4 2 31 นางสาว ชนกวนันท์ หมั่นกลาง
16 20168 4 4 6 นางสาว ภัฎฐริณีย์ ขาวประเสริฐ
17 22715 4 4 35 นางสาว มณีรัตน์ โพธิ์กลาง
18 20169 4 10 7 นางสาว มลฑกานต์ ลายกลาง
19 20171 4 10 8 นางสาว วิรัลยุพา คนหาญ
20 20174 4 10 9 นางสาว สุพิชชา เพียกุนา
21 20668 4 10 26 นางสาว ศิรดา กรงกลาง