ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22323 1 6 21 เด็กหญิง ขวัญศิริ เรียบเรียง
2 22410 1 8 32 เด็กหญิง ศศินันท์ ขอพรกลาง
3 22428 1 9 11 เด็กชาย ธีรภัทร ลัดดาเสถียร
4 22437 1 9 20 เด็กหญิง กัญญาพัชร ทั่งทอง
5 22445 1 9 28 เด็กหญิง ประภัทสร แก้วกลาง
6 22522 1 12 1 เด็กชาย กสิวัฒน์ แจ่มวรรณา
7 22527 1 12 6 เด็กชาย ปฎิมากร คูณกลาง
8 22530 1 12 9 เด็กชาย พงศกร ซึมกลาง
9 22535 1 12 14 เด็กชาย สุชาติ มัวจะบก
10 22611 1 14 23 เด็กหญิง นลินนิภา เพ็งกลาง
11 22615 1 14 27 เด็กหญิง รุ่งเรือง ด้วงกลาง
12 22621 1 14 33 เด็กหญิง อริสรา เมืองวงศ์
13 22623 1 15 1 เด็กชาย กิตติธรา แซ่งุ่ย
14 22625 1 15 3 เด็กชาย ชัยชิด หร่ายกลาง
15 22629 1 15 7 เด็กชาย พงศกร สวยกลาง
16 22651 1 15 29 เด็กหญิง วรินทร ขุนจงกลาง
17 22662 1 16 7 เด็กชาย ธีรยุทธ พยัคจันทร์
18 21759 2 10 6 เด็กชาย ปริพัฒน์ ช่อกลาง
19 21876 2 13 14 เด็กชาย วีรภัทร ผันกลาง
20 21878 2 13 16 เด็กชาย อดิศร ยิ้มพุดซา
21 21911 2 14 14 เด็กชาย ศุภณัฐ สวยกลาง
22 21958 2 15 25 เด็กหญิง พิมชนก แก้วกลาง
23 22775 2 15 34 เด็กชาย ชิติสรรค์ รักการเกษตร
24 21993 2 16 27 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จรครบุรี
25 21249 3 13 31 เด็กหญิง ศรินญา ปลาธิเก
26 21253 3 13 34 เด็กหญิง สไบทอง นามวงศ์
27 21257 3 13 38 เด็กหญิง สิโรชินี สุดรักษ์
28 20513 4 5 24 นางสาว กัญญารัตน์ ตรงกลาง
29 22737 4 10 29 นางสาว นิยดา พานสุวรรณ
30 22743 4 10 35 นางสาว ภัทราพร แก้วกัณหา
31 20258 4 14 6 นางสาว ภูษณิศา ช่อกลาง
32 20477 4 14 19 นางสาว ปัทมาพร เชาว์กลาง
33 20483 4 14 20 เด็กหญิง วรรวิสา โสดามุข
34 20485 4 14 21 เด็กหญิง วิชญาพร ชิดจันอัด
35 20566 4 14 27 นางสาว ฐิดาภา เขียนโคกกรวด
36 20574 4 14 28 นางสาว วรัญญา ผันโพธิ์
37 20576 4 14 29 นางสาว ศิริพร ไชยรัตน์
38 19718 5 11 16 นางสาว พรรณวิศา กึนสันเทียะ
39 19854 5 11 24 นางสาว ศศิประภา ขอสินกลาง
40 22077 5 11 27 นางสาว ดารินทร์ แก้วกาบิน
41 22079 5 11 28 นางสาว น้ำทิพย์ เมฆเคลื่อน
42 22082 5 11 29 นางสาว สุรีพร มารัชชะ