ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22167 1 2 19 เด็กหญิง ญาดา กบกลางดอน
2 21513 2 3 18 เด็กชาย อานัส เพียรงูเหลือม
3 21933 2 15 2 เด็กชาย กรวิชญ์ พยัคจันทร์
4 21945 2 15 12 เด็กชาย พิทักษ์ ยศกลาง
5 20980 3 7 28 เด็กหญิง นฤมล วงษ์ชมภู
6 20982 3 7 30 เด็กหญิง พิมพ์ชนก หวังครอบกลาง
7 20986 3 7 34 เด็กหญิง รินรัตน์ดา ปลั่งกลาง
8 20988 3 7 36 เด็กหญิง ลลิตา วังทัน
9 20990 3 7 38 เด็กหญิง วันวิสา วิลัยล้วน
10 21147 3 11 17 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อ่อนเหลา
11 21150 3 11 20 เด็กหญิง จิราวรรณ เฉลิมกลาง
12 21153 3 11 21 เด็กหญิง ญาณนันท์ ภิรมย์ลาภ
13 21155 3 11 23 เด็กหญิง ณภัทร ภูเงิน
14 21158 3 11 25 เด็กหญิง ทิพย์พญาพร รอดกลาง
15 21170 3 11 36 เด็กหญิง อารีญา เนตรกลาง
16 21229 3 13 14 เด็กชาย พิทวัส ยศสูงเนิน
17 20443 4 4 18 นางสาว สุพิมผกามาศ ภาระกุล
18 20463 4 11 13 นาย ศศิพงศ์ ลี้ไพร
19 20606 4 11 21 นางสาว จริยาภรณ์ โพธิ์คำ
20 20611 4 11 22 นางสาว ธีริศรา พิมเสน
21 19460 5 2 12 นาย เขมชาติ เรืองจอหอ
22 19720 5 3 18 นางสาว มลฤดี สระกลาง
23 22014 5 3 35 นางสาว สุภาวดี เพาะกลาง
24 19534 5 4 6 นางสาว ปรีญาพร ตู้กลาง
25 19536 5 4 7 นางสาว พิรดา ถินนอก
26 19545 5 4 8 นางสาว อลิษา ภักดีจอหอ
27 19669 5 4 14 นางสาว ปฐมพร ชาวสวน
28 20682 5 4 23 นางสาว สุรัมภา ภักดิ์โพธิ์
29 19766 5 10 26 นางสาว ภัทรณริกา เหล็กกลาง
30 22075 5 10 34 นางสาว อรวรรณ จงคลาดกลาง
31 18816 6 7 4 นางสาว นารี คำนอก
32 21397 6 7 34 นางสาว สุนทราภรณ์ ชมจอหอ
33 18989 6 9 9 นาย บัณฑิต หนุนกลาง
34 19044 6 9 14 นาย ภูริพัฒน์ กล้าโนนสูง
35 19170 6 9 20 นาย เกียรติศักดิ์ แนบกลาง