ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22256 1 4 28 เด็กหญิง ปิยนุช นันกลาง
2 22258 1 4 30 เด็กหญิง พิชาลักษ์ ศรีไกรภักดิ์
3 22368 1 7 29 เด็กหญิง มณิชญา ขอสินกลาง
4 22514 1 11 26 เด็กหญิง พัชราพรรณ มุ่งพิงกลาง
5 21608 2 6 2 เด็กชาย กิตติพิชญ์ อกอุ่น
6 21617 2 6 10 เด็กชาย นราวิชญ์ พิศนอก
7 21808 2 11 19 เด็กหญิง ชมัยพร นกสามเมือง
8 21810 2 11 21 เด็กหญิง ธนกาญจน์ โพธิ์จักร์
9 21811 2 11 22 เด็กหญิง นรีกานต์ พิศนอก
10 21822 2 11 33 เด็กหญิง สุนันทา นาดีด่านกลาง
11 21903 2 14 6 เด็กชาย ณัฐวัศ ชูชีพ
12 21909 2 14 12 เด็กชาย วรรณชัย ชนังกลาง
13 22139 2 14 33 เด็กชาย ธาวิน เจริญวงศ์
14 21982 2 16 16 เด็กหญิง จิราพัชร ถนนกลาง
15 21984 2 16 18 เด็กหญิง ณิชชนา ผ่องกลาง
16 21986 2 16 20 เด็กหญิง ธิติมา ทั่งทองมะดัน
17 21988 2 16 22 เด็กหญิง พิมพ์ภิกา เบ็ญจรักษ์
18 21989 2 16 23 เด็กหญิง พิยะดา ตามสีรัมย์
19 21991 2 16 25 เด็กหญิง แพรเงิน เรืองอยู่
20 21994 2 16 28 เด็กหญิง รุ้งประภา ปลั่งกลาง
21 22000 2 16 34 เด็กหญิง อารียา คงเจริญ
22 20869 3 5 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ กลิ่นอ่อน
23 21065 3 9 26 เด็กหญิง ณัฐธิดา มูลพิมาย
24 21076 3 9 36 เด็กหญิง วิลาวัลย์ แก้วจันอัด
25 21109 3 10 24 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ คำสีแก้ว
26 21114 3 10 28 เด็กหญิง โชติกาญ ชิดการ
27 20117 4 1 11 นางสาว ปิยธิดา คงบรรทัด
28 20121 4 1 15 นางสาว ภัทรธิดา กมลกลาง
29 20124 4 1 18 นางสาว ศิรประภา พุฒนอก
30 20295 4 3 13 นางสาว ทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์
31 20078 4 8 2 นางสาว นารียา เปลี่นขุนทด
32 19442 5 5 6 นางสาว ปวีณา บุญพินิจ
33 19577 5 5 10 นางสาว นฤกานต์ กั้นในกลาง
34 19615 5 5 13 นางสาว กฤติยา งามจันอัด
35 19671 5 5 17 นางสาว พัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง
36 19902 5 5 27 นางสาว อุไรรัตน์ ขานกระโทก
37 22033 5 5 30 นางสาว ณัฐชา ฤกษ์กลาง
38 22035 5 5 31 นางสาว ธนัญญา กระจ่างโพธิ์
39 22037 5 5 32 นางสาว มณีรัตน์ นราศรี
40 22781 5 5 36 นางสาว สุภาวิดา แขวงแข่งขัน