ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22269 1 5 4 เด็กชาย ดิษยนนท์ ปีกบินกลาง
2 22334 1 6 32 เด็กหญิง รัตนาภรณ์​ โกสุม
3 22336 1 6 34 เด็กหญิง วัชรินทร์ เลื่อนสันเทียะ
4 22422 1 9 5 เด็กชาย ณัฏฐากร แซ่ลิ้ม
5 22431 1 9 14 เด็กชาย พงศกร วิเศษโคกกรวด
6 22541 1 12 20 เด็กหญิง ชนิสรา หมายอมกลาง
7 22562 1 13 8 เด็กชาย ภูริเดช จงอ่อนกลาง
8 22604 1 14 16 เด็กชาย สิริวัฒน์ ละครศรี
9 21536 2 4 2 เด็กชาย ชาญศักดิ์ ทองกลาง
10 21544 2 4 10 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ รอดกลาง
11 21633 2 6 26 เด็กหญิง นัทชา บุญไทยกลาง
12 21634 2 6 27 เด็กหญิง นันทิกานต์ บุญกลาง
13 21639 2 6 32 เด็กหญิง สุทธิกานต์ รุ่งคำ
14 21641 2 6 34 เด็กหญิง อภิชญา หมื่นศรีจันทร์
15 21737 2 9 20 เด็กหญิง กิตตินัน จันทร์อ่อน
16 21741 2 9 24 เด็กหญิง ณัฐนลินี น้อยกุล
17 21745 2 9 28 เด็กหญิง ภัทราวดี แซ่จิว
18 21749 2 9 32 เด็กหญิง สิรินทรา นิชธิยาสิทธิ์
19 21753 2 9 35 เด็กหญิง อัฐภิญญา แก้วมงคล
20 21850 2 12 27 เด็กหญิง ปณิตา จงรับกลาง
21 21851 2 12 28 เด็กหญิง ปภาดา เอี้ยงกลาง
22 21855 2 12 32 เด็กหญิง วิมลยา อุดมโภชน์
23 22237 3 13 39 เด็กหญิง สุภัสสร แก้ววิเศษ
24 20076 4 2 2 นางสาว ธัญชนก โลพันดุง
25 20083 4 7 2 นางสาว มาริสา สุขพันธ์
26 20655 4 7 32 นางสาว ณัฐภรณ์ บัวขาว
27 20160 4 8 4 นางสาว ณาตาชา อโณทัยไพบูลย์
28 20471 4 8 5 เด็กหญิง ณัฐวรา มุ่งย่อมกลาง
29 20480 4 8 6 นางสาว แพรพาน ปานหมื่นไวย
30 20533 4 8 10 นางสาว ศุภานิช ขออ่อนกลาง
31 20298 4 8 12 นางสาว พัชรี คลื้นพลกรัง
32 22729 4 8 19 นางสาว จิรนัฐ สินเปีย
33 22757 4 11 38 นางสาว วิจิตรา เฝ้ากลาง
34 19013 6 8 10 นางสาว ธิดารัตน์ โพยนอก
35 19065 6 8 12 นางสาว ปนัดดา หาญกล้า
36 19104 6 8 15 นางสาว กาญจนา ไกลค้างพลู
37 19109 6 8 16 นางสาว ธันย์ชนก หมายใยกลาง
38 18906 6 9 6 นางสาว ขนิษฐา ปลั่งกลาง
39 18908 6 9 7 นางสาว จิราภรณ์ นิจจอหอ
40 18914 6 9 8 นางสาว นันทินี พัฒนะสาร
41 19167 6 9 19 นางสาว อภิรดา ขอจัดกลาง
42 21406 6 9 28 นางสาว สุปราณี เรืองกลาง