ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22217 1 3 29 เด็กหญิง นภัสสร หวังล้อมกลาง
2 22233 1 4 7 เด็กชาย ธนดล กองหินกลาง
3 22380 1 8 2 เด็กชาย จิรเมธ กรีดกลาง
4 22386 1 8 8 เด็กชาย พิชยเทพ ลับกลาง
5 22390 1 8 12 เด็กชาย วรภัทร สระภู
6 22397 1 8 19 เด็กหญิง กรกนก หมาย​ใหญ่​กลาง​
7 22401 1 8 23 เด็กหญิง ณัฐทิชา มุ่งปั่นกลาง
8 22403 1 8 25 เด็กหญิง ณัฐสุดา ตรวจงูเหลือม
9 22405 1 8 27 เด็กหญิง ปาริฉัตร จงพึ่งกลาง
10 22408 1 8 30 เด็กหญิง มณีรัตน์ ลายนอก
11 22417 1 8 39 เด็กหญิง อินทิรา เพียรกลาง
12 22575 1 13 21 เด็กหญิง ชนิกานต์ ฝีมือสาน
13 22663 1 16 8 เด็กชาย พจน์ชนะ สันกลาง
14 21552 2 4 17 เด็กหญิง จิตรลดา โจสันเทียะ
15 21727 2 9 11 เด็กชาย นิชฌาน มันกลาง
16 21746 2 9 29 เด็กหญิง มณีรัตน์ ร้านทอง
17 21970 2 16 4 เด็กชาย ธนวัฒน์ บงสูง
18 21972 2 16 6 เด็กชาย ปฏิภาณ อิ่มกลาง
19 21974 2 16 8 เด็กชาย ภทรกฤษณ์ เกาะกลาง
20 20826 3 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ หมายถมกลาง
21 20830 3 4 11 เด็กชาย พีรภัทร กระทุ่มกลาง
22 20915 3 6 9 เด็กชาย พิทวัส พุฒิธาดาสกุล
23 20927 3 6 19 เด็กชาย อิทธิศักดิ์ ถมจอหอ
24 21040 3 9 2 เด็กชาย ฉัตรดนัย จันทวีระ
25 21269 3 14 10 เด็กชาย ธนโชค มูลสันเทียะ
26 22742 4 10 34 นางสาว พีรดา วุฒิ​พงษ์​ปรีชา​
27 18843 6 10 4 นาย บูรพา แซ่ลิ้ม
28 18881 6 10 5 นาย กชพล มุ่งอ้อมกลาง
29 18882 6 10 6 นาย กรณ์ดนัย ไพดีพะเนาว์
30 18888 6 10 8 นาย ณัฐพล รอดกลาง
31 18890 6 10 10 นาย ดรัณภพ กองทองหลาง
32 18895 6 10 11 นาย ปฏิภาณ ภิญโญภาสวร
33 19076 6 10 12 นาย กฤติคุณ สุวรรณอาจ
34 19127 6 10 13 นาย เดชดนัย มนต์กลาง
35 19138 6 10 15 นาย วีรภัทร หาสุข
36 19143 6 10 18 นาย สรศักดิ์ เนมขุนทด
37 19183 6 10 21 นาย ภัทรพล ขอจุลกลาง
38 19186 6 10 22 นาย ภาสกร เกิดจันทึก
39 19222 6 10 23 นาย จิรายุส จ๊อกถึง
40 19231 6 10 26 นาย นครินทร์ เล็งกลาง