ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22329 1 6 27 เด็กหญิง นันธิดา พรมงูเหลือม
2 22337 1 6 35 เด็กหญิง วิชิตา คูณกลาง
3 22451 1 9 34 เด็กหญิง ศศิมาภรณ์ เพียกุณา
4 22587 1 13 33 เด็กหญิง สุกัญญา กั้นห้องกลาง
5 21760 2 10 7 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ปลั่งกลาง
6 21826 2 12 3 เด็กชาย ก้องภพ ขอยวนกลาง
7 21830 2 12 7 เด็กชาย ธีรภัทร์ เยี่ยงกลาง
8 21833 2 12 10 เด็กชาย ภัทรกร พงษ์แผนศรี
9 21266 3 14 7 เด็กชาย ณัฐภูมิ กลิ่นกลาง
10 21287 3 14 26 เด็กหญิง เดลวีน ชีซแมน
11 21293 3 14 32 เด็กหญิง พรพิศ เมืองกลาง
12 21296 3 14 35 เด็กหญิง รวิวรรณ ภานุรัตน์
13 21297 3 14 36 เด็กหญิง วารุณี นาเพ็ชร
14 19402 5 1 10 นางสาว ปานไพลิน หว้าร่มไทร
15 19441 5 4 4 นางสาว ธาวินี คุณานนต์พิชญะ
16 19443 5 4 5 นางสาว พิมพ์ชนก ปลั่งกลาง
17 19621 5 4 10 นางสาว ทิพรัตน์ แซ่ตัง
18 19624 5 4 11 นางสาว ปณิตา กาศกลางดอน
19 19628 5 4 12 นางสาว ภัทราภรณ์ เชิดทองหลาง
20 22025 5 4 32 นางสาว นันท์นภัส เชิญกลาง