ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22601 1 14 13 เด็กชาย วรสรณ์ กองทองหลาง
2 21921 2 14 21 เด็กหญิง ณัฐธิดา กองทองหลาง
3 21999 2 16 33 เด็กหญิง ธนัชชา กระทุ่มกลาง
4 20828 3 4 9 เด็กชาย บัณฑิต แหวนโคกสูง
5 20832 3 4 13 เด็กชาย ภูธิป กาวะโล
6 20834 3 4 15 เด็กชาย ภูริ ฤทธิ์ด่านกลาง
7 20838 3 4 19 เด็กชาย สุรชัย คิดรอบ
8 20985 3 7 33 เด็กหญิง ระพีพรรณ ทรงสมบัติชัย
9 20989 3 7 37 เด็กหญิง วรัญญา ชะนะมี
10 21149 3 11 19 เด็กหญิง จิรัชญา พูดคล่อง
11 21165 3 11 31 เด็กหญิง สุพิชญ์นันท์ เชื้อดี
12 21167 3 11 33 เด็กหญิง สุรัตนา ทองกลาง
13 21217 3 13 3 เด็กชาย ชยกร รังษีธนากร
14 21228 3 13 13 เด็กชาย ปรเมศ จินดาภี
15 21264 3 14 5 เด็กชาย ณัฐพล พีจัตุรัส
16 20264 4 5 9 นางสาว อรปรียา รัตประทุม
17 20428 4 5 15 นางสาว นันทิดา คูณ​กลาง
18 20455 4 5 19 นาย พันกร ชุมพล
19 20468 4 5 20 นาย อัษฎาวุธ นามวงศ์
20 19679 5 4 16 นางสาว อาทิตสรา มุ่งเอื้อกลาง
21 22031 5 4 35 นางสาว สุวนันท์ เมี้ยนกลาง
22 19485 5 13 2 นางสาว จิตพร หอมหนองจะบก
23 19588 5 13 11 นางสาว สุชาดา ด้วงกลาง
24 19649 5 13 13 นาย ปิยศักดิ์ กลมกลาง
25 19670 5 13 15 นางสาว พรรัชนี ชำนาญ