ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 20080 4 3 1 นางสาว พรไพรินทร์ ขอมีกลาง
2 19484 5 8 7 นางสาว จันทร์ทิวาภร ทับโคกสูง
3 19496 5 8 8 นางสาว รุ่งทิวา งอกโพธิ์
4 19497 5 8 9 นางสาว ลลิตา กัณหา
5 19888 5 8 18 นางสาว ธนิษฐา มุ่งสุขกลาง
6 19502 5 13 3 นางสาว อาธิตยา เพ้อกระโทก
7 19571 5 13 10 นางสาว กนกวรรณ จงหน่วงกลาง
8 19897 5 13 19 นางสาว ศิริวรรณ ขอทองกลาง
9 22091 5 13 27 นางสาว จิรนันท์ สินเปีย
10 18795 6 7 2 นาย พัสกร ถาดจังหรีด
11 19017 6 7 20 นางสาว ภัทราภรณ์ ฝีมือดี
12 19175 6 7 23 นาย ชัชวาลย์ ค่อมกลาง
13 19264 6 7 30 นางสาว หนึ่งฤทัย ์เชิญกลาง
14 21429 6 7 35 นาย พรชัย เรืองศรี
15 19007 6 9 11 นางสาว ชญาดา ดือขุนทด
16 21405 6 9 27 นางสาว กัศดากรณ์ หวังรุมกลาง
17 22111 6 9 30 นางสาว กานต์พิชชา กอคูณกลาง