ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22327 1 6 25 เด็กหญิง นฤมล ศรีเห็มทอง
2 22371 1 7 32 เด็กหญิง วรรณชนก ปลั่งกลาง
3 22375 1 7 36 เด็กหญิง ศิริลักษณ์​ คุณมี
4 22455 1 10 1 เด็กชาย กฤตเมธ มงคะสิงห์
5 22539 1 12 18 เด็กหญิง กัญญารัตน์ กรีดกลาง
6 22657 1 16 2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุฒกลาง
7 22672 1 16 17 เด็กหญิง จันทร์ทิมา ไฉวกลาง
8 22674 1 16 19 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กิ่งโพธิ์
9 22676 1 16 21 เด็กหญิง ดวงพร พูนพะเนาว์
10 22677 1 16 22 เด็กหญิง พรพิมล แสงสวัสดิ์
11 22678 1 16 23 เด็กหญิง พรรัมภา เพ็งกลาง
12 22679 1 16 24 เด็กหญิง ภคพร เหล่าหวายนอก
13 22680 1 16 25 เด็กหญิง ภัทรธิดา โมกภา
14 22682 1 16 27 เด็กหญิง ศริลญา มหาวีระ
15 22684 1 16 29 เด็กหญิง สุนิตา ภักดิ์จอหอ
16 22686 1 16 31 เด็กหญิง อุษณีย์ ชาญประโคน
17 21502 2 3 7 เด็กชาย ณฤดม ป้อมกลาง
18 21867 2 13 7 เด็กชาย ทยากร เรืองเจริญ
19 21869 2 13 9 เด็กชาย ธนพนธ์ มุ่งเย็นกลาง
20 21871 2 13 11 เด็กชาย ธีทัต เอกจำนงค์
21 20908 3 6 2 เด็กชาย ชนาธิป สมสิทธิ์
22 20929 3 6 21 เด็กหญิง กัลย์สุดา นกสามเมือง
23 20932 3 6 24 เด็กหญิง ชญานันท์ ภักดีแก้ว
24 20946 3 6 37 เด็กหญิง ยุวดี ศิริวงศ์
25 20948 3 6 39 เด็กหญิง วรัญญา อู่ทองหลาง
26 22095 3 6 42 เด็กหญิง ณัฐรดา พิภูภัคหิรัญฐากุล
27 20209 4 6 9 นางสาว ปรางดาว ประจงกลาง
28 20218 4 6 11 นางสาว สุพิชญา โดนสูงเนิน
29 20247 4 6 13 เด็กหญิง ทัศนียา ประจงกลาง
30 20251 4 6 14 นางสาว นิลมณี ภูดงน้อย
31 22724 4 6 36 เด็กหญิง สุณัฐ​ดา​ มุ่งคีมกลาง​
32 19664 5 4 13 นางสาว ชนกนันท์ มุ่งอ้อมกลาง