ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22553 1 12 32 เด็กหญิง อักษราภัค จันทรพิมพ์
2 22685 1 16 30 เด็กหญิง อมรรัตน์ มากกลาง
3 21627 2 6 20 เด็กหญิง กัญญานัฐ รักด่านกลาง
4 21632 2 6 25 เด็กหญิง ธันวพร มีเกาะ
5 21794 2 11 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สอดสน
6 21953 2 15 20 เด็กหญิง ธนวรรณ เรืองมะเริง
7 21964 2 15 30 เด็กหญิง ศุภนุช แย้มกลาง
8 21967 2 16 1 เด็กชาย กฤษฎา เกตุกลาง
9 21979 2 16 13 เด็กชาย สหรัฐ วรากลาง
10 21983 2 16 17 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ คิดรอบ
11 20951 3 7 1 เด็กชาย ชนะพงศ์พันธ์ ชิดนอก
12 20954 3 7 3 เด็กชาย ธนทรรศน์ อยู่กลาง
13 20960 3 7 9 เด็กชาย วรเมธ กมลกลาง
14 20969 3 7 17 เด็กชาย อภิเดช กุ่มประสิทธิ์
15 21191 3 12 19 เด็กหญิง เขมจิรา วานสิน
16 21207 3 12 35 เด็กหญิง ศุภากร เรืองประโดก
17 21209 3 12 37 เด็กหญิง สุนารี งามศักดิ์
18 21211 3 12 39 เด็กหญิง อนงค์นาถ กำพุฒกลาง
19 20104 4 2 8 นางสาว จันทกานต์ เจิมจอหอ
20 20115 4 2 10 นางสาว ปาริชา สุระสิริสุข
21 20109 4 4 1 นางสาว ณัฏฐณิชา ชนะชัยตระกูล
22 20211 4 4 8 เด็กหญิง พีรดา ขมโคกกรวด
23 19730 5 10 20 นาย จักรกฤษณ์ แสนมะฮุง