ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22464 1 10 10 เด็กชาย ภูริณัฐ ชายกลาง
2 22467 1 10 13 เด็กชาย วชิรวิทย์ คีมงูเหลือม
3 21535 2 4 1 เด็กชาย ชลอภิชาติ บุตรสิม
4 21546 2 4 11 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มุ่งก่อกลาง
5 19379 5 1 5 นางสาว อัฏฐะฐิตา บัวยะฤทธิ์
6 18751 6 6 1 นางสาว พุทธิดา คุณขุนทด
7 19161 6 6 24 นางสาว มุทิตา อิ่มเจริญผล