ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22419 1 9 2 เด็กชาย จักรี บนไม้กลาง
2 22421 1 9 4 เด็กชาย จิรภัทร บนไม้กลาง
3 22433 1 9 16 เด็กชาย วิธวินท์ ถิ่นโคกสูง
4 22435 1 9 18 เด็กชาย สุรยุทธ์ ศรีศศิวงศ์
5 22438 1 9 21 เด็กหญิง จิตราภณ์ ชิดนอก
6 22439 1 9 22 เด็กหญิง จิตสุชา บุญช่วยชู
7 22441 1 9 24 เด็กหญิง ฐิติกานต์ บุญจันทร์
8 22443 1 9 26 เด็กหญิง น้ำทิพย์​ ฤทธิ์​จันทึก
9 22446 1 9 29 เด็กหญิง พัชริญา พลชะโก
10 22447 1 9 30 เด็กหญิง พิภัทรา จ่นกลาง
11 22449 1 9 32 เด็กหญิง วิภาดา เเก้วสาย
12 22450 1 9 33 เด็กหญิง ศศิกาญ นิ่มกลาง
13 22453 1 9 36 เด็กหญิง สุธาสินี คงนาคา
14 22454 1 9 37 เด็กหญิง อโรชา จ่างโพธิ์
15 22475 1 10 21 เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์เพ็ง
16 22486 1 10 32 เด็กหญิง สุพรรษา พุฒพิมาย
17 22578 1 13 24 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ทองจันทร์
18 22592 1 14 4 เด็กชาย เดชาวัต เอ้สูงเนิน
19 22622 1 14 34 เด็กหญิง อินทิรา เคยพุทรา
20 21629 2 6 22 เด็กหญิง จิรัชญา ต้านกลาง
21 21668 2 7 24 เด็กหญิง ปุณยาพร ยังบริบูรณ์
22 19570 4 8 1 นาย อิสระพงษ์ นาคหมื่นไวย์
23 20506 4 8 7 นาย ภวัต มาลาล้ำ
24 20648 4 11 27 นางสาว กชกร หมายเงา
25 22755 4 11 36 เด็กหญิง ปทุมพร ประสงค์ดี
26 20656 4 12 36 นางสาว ทิชากร กลางมณี
27 22039 5 5 34 นางสาว รัตนากร เลากลาง