ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22274 1 5 9 เด็กชาย พงศกร แก้วจอหอ
2 22432 1 9 15 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ใจซื่อ
3 22459 1 10 5 เด็กชาย ธนพล เดือนกลาง
4 22595 1 14 7 เด็กชาย ธีรธาดา ฤทธิ์กลาง
5 22633 1 15 11 เด็กชาย พณิชพล ยันกลาง
6 22656 1 16 1 เด็กชาย จักรพงค์ อินนอก
7 21497 2 3 2 เด็กชาย จักรรินทร์ ห่างกลาง
8 21587 2 5 17 เด็กชาย อิสระ วอนทองหลาง
9 21720 2 9 4 เด็กชาย ชัยมงคล ชวรัตน์บุญศิริ
10 21728 2 9 12 เด็กชาย ภูริภัทร บุญมา
11 21756 2 10 3 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ปอกระโทก
12 21825 2 12 2 เด็กชาย ต้นตการณ์ จงอ่อนกลาง
13 21873 2 13 12 เด็กชาย นพดล บังพิมาย
14 21973 2 16 7 เด็กชาย ประเสริฐ ละพิมพ์
15 20780 3 3 5 เด็กชาย คทายุทธ์ คล้อยกลาง
16 20794 3 3 19 เด็กชาย สรธัญ ด่ำกระโทก
17 20924 3 6 17 นาย สาธิต ธงพุดซา
18 20957 3 7 6 เด็กชาย ธีรเดช ฤทธิ์กลาง
19 20958 3 7 7 เด็กชาย พรศักดิ์ ฤทธิ์กลาง
20 20966 3 7 14 นาย สันติภาพ สวัสดิ์กลาง
21 21046 3 9 8 เด็กชาย พงศ์ธร มิตรขุนทด
22 21058 3 9 19 นาย อัครพนธ์ รินสาร
23 21171 3 12 1 เด็กชาย กนกพล พุฒจันทร์
24 21427 3 12 43 เด็กชาย เอกสิทธิ์ สีสูงเนิน
25 21222 3 13 8 เด็กชาย ธนกร เปรมกลาง
26 21261 3 14 2 เด็กชาย จินอุก จอง
27 21262 3 14 3 เด็กชาย ชัยพร บุญไทยกลาง
28 20448 4 5 17 นาย ขจิตศักดิ์ กำกระโทก
29 20466 4 7 28 นาย ธีรศักดิ์ เสนาะกลาง
30 22749 4 11 30 นาย นิรันดร์ ทัศน์ทอง
31 20417 4 12 22 นาย วุฒิไกร นวลตา
32 20465 4 12 25 เด็กชาย อภิรักษ์ ธูปกลาง
33 22759 4 12 37 นาย ภูมินทร์ คูณศิริรัตน์
34 20068 4 14 1 นางสาว กวิสรา ทองพิมพ์
35 20252 4 14 5 นางสาว บุษกร เข็มสว่าง
36 20265 4 14 7 เด็กหญิง อาทิตยา หิรัญเขว้า
37 20430 4 14 18 นางสาว เบญญาภา ขุนแก้วพะเนา
38 22765 4 14 32 นาย อภิรักษ์ ขออ่อนกลาง
39 19465 5 3 10 นาย บุญฤทธิ์ มันกลาง
40 19876 5 3 29 นาย ภัทรพงศ์ กิ่งสักกลาง
41 21351 6 1 34 นางสาว มัลลิกา สร้างกลาง