ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22279 1 5 14 เด็กชาย ศรวุฒิ ตะโลกลาง
2 22281 1 5 16 เด็กชาย ศุภกฤษ เดือนกลาง
3 22332 1 6 30 เด็กหญิง ภาณุมาส จงนอก
4 22456 1 10 2 เด็กชาย ชยานนท์ แบนท้วม
5 21757 2 10 4 เด็กชาย แทนคุณ เตียงพลกรัง
6 21863 2 13 3 เด็กชาย ไกรวัฒน์ บุญกล้า
7 21865 2 13 5 เด็กชาย จิรพัฒน์ ชุ่มกลาง
8 21936 2 15 5 เด็กชาย ฉัตรชัย เหชัยภูมิ
9 21044 3 9 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หวังรุมกลาง
10 21057 3 9 18 เด็กชาย อมรเทพ สันกลาง
11 21129 3 11 3 เด็กชาย คิม อิริคสัน
12 21136 3 11 8 เด็กชาย บูรฉัตร เรียงจอหอ
13 21140 3 11 12 เด็กชาย ศุภชีพ โชติกลาง
14 21143 3 11 15 เด็กชาย สิทธิโชค มะละ
15 21270 3 14 11 เด็กชาย ปริญญา ดอนกลาง
16 21271 3 14 12 เด็กชาย วีระศักดิ์ ช่วงกลาง
17 21274 3 14 15 เด็กชาย สุทธิภัทร ห้อยพรมราช
18 21278 3 14 18 เด็กชาย อัฒทิกานต์ พลธานี
19 20666 4 6 32 นางสาว วรรณวิสา จุ่มกลาง
20 20241 4 11 4 นาย สรยุทธ รั้งกลาง
21 20224 4 12 12 นาย เทพรัตน์ ไกรกลาง
22 20147 4 13 3 นาย อชิรวัตช์ มะลิมาศ
23 20486 4 13 24 เด็กหญิง ศรสวรรค์ เขตกลาง
24 20595 4 13 33 เด็กชาย พันธวัช ช่วงกลาง
25 20641 4 13 36 นาย วทัญญู โชคค้า