ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22229 1 4 3 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สังข์ทอง
2 22234 1 4 8 เด็กชาย พงศกร เป้ากลาง
3 22254 1 4 26 เด็กหญิง ปิย​มาศ​ ประจง​กลาง​
4 22265 1 4 37 เด็กหญิง เสาวรส ศรีริบุตร
5 22460 1 10 6 เด็กชาย ธนพล​ กีรติ​ธนสาร​
6 22526 1 12 5 เด็กชาย ธันวา ใยคำ
7 22534 1 12 13 เด็กชาย สหรัฐ จูงกลาง
8 22600 1 14 12 เด็กชาย รุ่งตะวัน มุ่งโตกลาง
9 22602 1 14 14 เด็กชาย วัฒน์ศร ปลั่งประเสริฐ
10 21609 2 6 3 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เรียงจอหอ
11 21614 2 6 7 เด็กชาย ณัฐพล ขอมอบกลาง
12 21236 3 13 20 เด็กหญิง กุลวิสาข์ อยู่เส็ง
13 21245 3 13 27 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เต้ากลาง
14 21251 3 13 32 เด็กหญิง ศิริมา ขอทองกลาง
15 20150 4 11 2 นาย อนาวิล ชำนาญกลาง
16 22762 4 12 40 นางสาว ปานตะวัน ชลอกลาง
17 18811 6 4 5 นางสาว ณัฐพร ชมด่านกลาง
18 18959 6 4 13 นางสาว ฐิติมา ขุนจงกลาง
19 19193 6 4 22 นางสาว เบญญทิพย์ เพ็งกรูด
20 21372 6 4 29 นางสาว นิชาดา วันชูยงค์