ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22151 1 2 3 เด็กชาย ชาญณรงค์ รักด่านกลาง
2 22152 1 2 4 เด็กชาย ชุติเดช พันธ์ศรี
3 22158 1 2 10 เด็กชาย พงศ์รพี เผยกลาง
4 22166 1 2 18 เด็กหญิง โชติกา ชอบเขตต์กลาง
5 22176 1 2 27 เด็กหญิง รุ่งนภา น้อมกลาง
6 22178 1 2 28 เด็กหญิง วรัญญา ทองกลาง
7 22180 1 2 30 เด็กหญิง สาริษา สีวะ
8 22290 1 5 25 เด็กหญิง พรรวษา กลางมณี
9 22307 1 6 5 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กาจกลาง
10 22491 1 11 3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กมลกลาง
11 22661 1 16 6 เด็กชาย ธีรเดช ชิดนอก
12 20744 3 2 5 เด็กชาย ภูริทัต แก้วกลาง
13 20752 3 2 12 เด็กหญิง ชาลิสา นรดี
14 20754 3 2 14 เด็กหญิง ธันย์ชนก เผยกลาง
15 20756 3 2 16 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง
16 20760 3 2 20 เด็กหญิง พัชรินทร์ ปรีดาคม
17 20762 3 2 22 เด็กหญิง ภคพร มะลิซ้อน
18 20763 3 2 23 เด็กหญิง มณีรัตน์ คนซื่อ
19 20764 3 2 24 เด็กหญิง มนัสนันท์ หมายใยกลาง
20 20766 3 2 26 เด็กหญิง มัลสิกา ปูนกลาง
21 20767 3 2 27 เด็กหญิง มิรัญตรี ขมโคกกรวด
22 20769 3 2 29 เด็กหญิง วงศ์ฤทัย พิมพ์กลาง
23 20770 3 2 30 เด็กหญิง วิศรุตา สร้างการนอก
24 20775 3 2 33 เด็กหญิง อัญชลี แก้วสีขาว
25 21307 3 15 7 เด็กชาย ธีรภัทร ซึมกลาง
26 21309 3 15 8 เด็กชาย นัฐวุฒิ พลแก้ว
27 22726 4 7 36 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์งาม
28 19362 5 2 3 นางสาว บัวชมพู อิ่มวิเศษ
29 19841 5 2 25 นางสาว ณิศรา เรืองสูงเนิน
30 19848 5 2 27 นางสาว พรนภา แก้วลี
31 19857 5 2 29 นางสาว โสรชา ต้อยงูเหลือม
32 19895 5 2 30 นางสาว รัชนีกร กลอนกลาง
33 19899 5 2 31 นางสาว สุภัทรศยา เชิญกลาง
34 21355 6 2 31 นาย ภานุเดช บุญธรรมวัด