ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22170 1 2 22 เด็กหญิง ธนิสรา เมืองกลาง
2 22179 1 2 29 เด็กหญิง วศินี วรรณโส
3 22266 1 5 1 เด็กชาย กรกฎ ร่มเย็น
4 22280 1 5 15 เด็กชาย ศิริศักดิ์ อุ่นทรัพย์
5 22282 1 5 17 เด็กชาย อภิภพ วนสันเทียะ
6 22360 1 7 21 เด็กหญิง ชนาภา แก้วกลาง
7 22361 1 7 22 เด็กหญิง ชัญญาภัค ทัศคร
8 22362 1 7 23 เด็กหญิง ณิชาภัทร​์​ ปลั่ง​กลาง​
9 22370 1 7 31 เด็กหญิง ลูกแก้ว แป้งหอม
10 22667 1 16 12 เด็กชาย วีรศักดิ์ บุญทองใหม่
11 21522 2 3 27 เด็กหญิง นวลละออ ประจิตร์
12 22777 2 11 35 เด็กชาย ธรรมนูญ ชมกลาง
13 21827 2 12 4 เด็กชาย ฉัตรชัย ฤทธิรงค์
14 21829 2 12 6 เด็กชาย ธีรพงศ์ โอ่งกลาง
15 21832 2 12 9 เด็กชาย พงศ์พล บุญเดช
16 21838 2 12 15 เด็กชาย สิทธิชัย ตลาดกลาง
17 21839 2 12 16 เด็กชาย สุชาติ แซ่ลี่