ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22222 1 3 34 เด็กหญิง ภาวิดา เศาภายน
2 22247 1 4 20 เด็กหญิง กนกพร ซุ่นกลาง
3 22250 1 4 23 เด็กหญิง ธันชิราพร วรจักร์
4 22261 1 4 33 เด็กหญิง รุ่งไพลิน มนกลาง
5 22398 1 8 20 เด็กหญิง ฐิดาภา เทพวงษา
6 22478 1 10 24 เด็กหญิง ปิยธิดา งามจันอัด
7 22503 1 11 15 เด็กชาย สกลวรรธณ์ เจือด่านกลาง
8 22512 1 11 24 เด็กหญิง พรพิชชา ด่านกลาง
9 22515 1 11 27 เด็กหญิง พุฒิธาดา นันทะพันธ์
10 22519 1 11 31 เด็กหญิง สาธิตา จำนองกาญจนะ
11 22520 1 11 32 เด็กหญิง สุชัญญา มุ่งโตกลาง
12 22545 1 12 24 เด็กหญิง ภัทราพร เครือดี
13 22548 1 12 27 เด็กหญิง วรัญญาถรณ์ จงพึ่งกลาง
14 21818 2 11 29 เด็กหญิง รัตนพร แสงฉาย