ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22196 1 3 8 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แทนสูงเนิน
2 22202 1 3 14 เด็กชาย ภัทร ถาจอหอ
3 22293 1 5 28 เด็กหญิง รัตน์ธิญากร นุ้ยเล็ก
4 22301 1 5 36 เด็กหญิง สุภัสสร บุราณ
5 22506 1 11 18 เด็กหญิง ณัฐฑริกา นาดีด่านกลาง
6 22518 1 11 30 เด็กหญิง ศศิวิมล บุตรตาด
7 21706 2 8 26 เด็กหญิง ญานัชชา เชือกจอหอ
8 21713 2 8 33 เด็กหญิง สุชาวดี นพแก้ว
9 22001 2 16 35 เด็กหญิง ไอลดา ช่อสูงเนิน
10 21086 3 10 4 เด็กชาย คุณวุฒิ สำราญกลาง
11 21087 3 10 5 เด็กชาย จักพงษ์ พลอยนุช
12 21089 3 10 7 เด็กชาย ธนัญชัย ใจงูเหลือม
13 21103 3 10 18 เด็กชาย อิทธิกร กิ่งนอก
14 22753 4 11 34 นางสาว เจนจิรา สำอาง
15 20194 4 11 41 นาย สมส่วน ปลั่งกลาง
16 20382 4 14 12 นางสาว ทิพย์มณฑา ฉิพิมาย
17 20389 4 14 13 นางสาว วรลักษณ์ จุมพิฎกะพันธุ์
18 19498 5 8 10 นางสาว สร้อยสุดา กองหินกลาง
19 22061 5 8 20 นางสาว กานดามณี พ่วงกลาง
20 19174 6 8 21 นาย ชวลิต บรรจงปรุ