ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22215 1 3 27 เด็กหญิง ธนัญชนก มูลทองหลาง
2 22227 1 4 1 เด็กชาย กรองแก้ว เก่งกลาง
3 22251 1 4 24 เด็กหญิง นิภาพร เกตุมณี
4 22259 1 4 31 เด็กหญิง รตนภร มุ่งต่อกลาง
5 21750 2 9 33 เด็กหญิง สิริยา สีหม่น
6 20779 3 3 4 เด็กชาย กิตติศักดิ์ มุ่งจอมกลาง
7 20884 3 5 19 เด็กหญิง คณิดา มานอก
8 20886 3 5 21 เด็กหญิง ขนิษฐา ทะนงค์
9 20887 3 5 22 เด็กหญิง จอมขวัญ พวงคำ
10 20888 3 5 23 เด็กหญิง จิราลักษณ์ สันกลาง
11 20896 3 5 31 เด็กหญิง บัณฑิตา ชิดนอก
12 20900 3 5 34 เด็กหญิง ลักษิกา พื้นเกาะ
13 20904 3 5 38 เด็กหญิง สุพรรณษา ร่มเริง
14 20906 3 5 40 เด็กหญิง อารยา ภู่กลาง
15 20086 4 1 4 นางสาว ศิริญากรณ์ ศรีสุขกลาง
16 20090 4 1 5 นางสาว สุชานรี อำภาผล
17 20089 4 5 2 เด็กหญิง สุจิรา ถ่อมกลาง
18 20082 4 8 17 นางสาว มัณฑนา วินิชกลาง
19 20075 4 10 2 นางสาว ธนาภรณ์ เมืองเกิด
20 19703 5 3 17 นาย อภิชัย จำกลาง
21 19584 5 4 9 นางสาว ศรุตา แนบกลาง
22 22109 6 4 34 นางสาว ปัทมาพร คงกลาง
23 18950 6 6 9 นาย อลงกรณ์ รักชาติ
24 18933 6 7 9 นาย ฐากูร ชมกลาง
25 18944 6 7 13 นาย วัชราวุฒิ ดวงบุญชู