ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22572 1 13 18 เด็กหญิง เขมนิตย์ คูณสันเทียะ
2 21597 2 5 27 เด็กหญิง ปภานัน เหงขุนทด
3 21027 3 8 31 เด็กหญิง แพรพรรณ คุ้มยง
4 21032 3 8 36 เด็กหญิง ศิริพร แนวกลาง
5 21062 3 9 23 เด็กหญิง จุไรรัตน์ คูณกลาง
6 21075 3 9 35 เด็กหญิง ภัฐชา ขำพลกรัง
7 21079 3 9 38 เด็กหญิง อรกช พยัคจันทร์
8 21080 3 9 39 เด็กหญิง อรทัย ถาดครบุรี
9 20332 4 2 15 นาย อดิเทพ เดิ่นกลาง
10 22709 4 3 34 นางสาว สุนิษา แก้วตะพาน
11 20432 4 4 17 นางสาว พัชชา ยุทไธสง
12 20353 4 7 14 นางสาว อริษา คิดรอบ
13 20502 4 7 30 นาย พลภัทร์ เทียมกลาง
14 20350 4 8 16 นางสาว ศุภสุตา กิ่งไม้กลาง
15 20343 4 11 6 นางสาว พัชรา ค้ากลาง
16 20345 4 12 17 นางสาว รัตนากร คงกลาง
17 20330 4 14 8 เด็กชาย ศักรินทร์ นกกลาง
18 20344 4 14 9 นางสาว แพรวา วรรณประเสริฐ
19 20346 4 14 10 นางสาว ลีลาวดี โรคารักษ์
20 20507 4 14 22 เด็กชาย อชิระ วัดกลาง
21 22053 5 7 30 นาย พรมทอง คูณศิริรัตน์
22 22059 5 7 33 นางสาว รุ่งนภา จันทรวาด
23 19203 6 3 22 นางสาว ปฐมาวลี ศรีกลาง
24 18951 6 4 12 นาย อัมรินทร์ รักพงษ์
25 18893 6 5 12 นาย นัทดนัย แก้วตะพาน
26 19136 6 5 27 นาย มนัสวิน เงินเอี่ยม
27 19173 6 6 26 นาย จีระศักดิ์ สงึมรัมย์
28 19208 6 6 27 นางสาว ภาวิดา ศรีอุดม