ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22345 1 7 6 เด็กชาย ธนบูลย์ ชูชาย
2 22458 1 10 4 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระออมกลาง
3 22504 1 11 16 เด็กชาย อดิรุจ กลอนกลาง
4 22561 1 13 7 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีสง่า
5 21626 2 6 19 เด็กหญิง กัญญรัตน์ แก้วกลาง
6 21650 2 7 7 เด็กชาย ธนากร บ่มกลาง
7 21662 2 7 19 เด็กหญิง กันยานัฐ มลกลาง
8 21669 2 7 25 เด็กหญิง เพชรัตน์ กระจายกลาง
9 21677 2 7 32 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ดอกพิกุล
10 21678 2 7 33 เด็กหญิง อธิชา ป้องกัน
11 21792 2 11 3 เด็กชาย ธนาธิป มีกำปัง
12 21795 2 11 6 เด็กชาย ตรีเพชร ปานกระทอน
13 20855 3 4 36 เด็กหญิง ภคพร บุญทีฆ์
14 20615 4 2 21 นางสาว ปัทมพร ดอกดาวเรือง
15 20623 4 2 23 นางสาว อาภาพร ภูอาจ
16 20482 4 5 21 นางสาว เมริสา ใกล้กลาง
17 20489 4 7 29 นางสาว สุภาพร เกล็ดงูเหลือม
18 20490 4 11 15 นางสาว อติมา หมอยา
19 19202 6 4 23 นางสาว นิตาพร รัตนอัมพร
20 19214 6 7 25 นางสาว ศิญาณี ทองดี
21 19243 6 7 27 นางสาว ธัญวรัตม์ สิทธิวีระกุล