ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22248 1 4 21 เด็กหญิง กมลชนก ช่วยงาน
2 22771 1 12 34 เด็กหญิง สุพัตรา ดอนมอญ
3 20870 2 15 1 เด็กชาย ธีรภัทร รัตกลาง
4 21940 2 15 8 เด็กชาย นิธิ ขอมีกลาง
5 21948 2 15 15 เด็กชาย อัครเดช คีรีกลาง
6 21957 2 15 24 เด็กหญิง นันทิกาณต์ ปี่กลาง
7 21060 3 9 21 เด็กหญิง จันทิมา โชติจันทร์
8 21063 3 9 24 เด็กหญิง ชนิดาภา ตับกลาง
9 21066 3 9 27 เด็กหญิง ดวงจันทร์ เกาะด่านกลาง
10 21078 3 9 37 เด็กหญิง ภริดา ไชยเดช
11 21172 3 12 2 เด็กชาย จักรพรรณ ก้านโคกสูง
12 21425 3 12 42 เด็กชาย อำพล เหลือกลาง
13 19526 5 9 5 นางสาว กมลทิพย์ พันศรี
14 19528 5 9 6 นางสาว จิดาพา แซ่แต้
15 19531 5 9 7 นางสาว ณัฐจารี จันทร์กลาง
16 19539 5 9 8 นางสาว ภาวินี เสือวงษ์
17 18763 6 5 3 นาย ภูวดล บรรดาศักดิ์
18 18827 6 5 6 นางสาว ศิริวิภา ซึมกลาง
19 18830 6 5 7 นางสาว อรกัญญา ไกลกลาง
20 18866 6 5 10 นางสาว นารีรัตน์ พรมกลาง
21 18887 6 5 11 นาย ณภัทร ก้านบัว
22 18996 6 5 17 นาย วุฒิชัย ขอแช่มกลาง
23 19004 6 5 18 นางสาว จิดาภา เกลากลาง
24 19066 6 5 22 นางสาว ปิยนุช จุลกลาง
25 19147 6 5 28 นางสาว กรกนก ประนิสอน
26 19240 6 5 31 นางสาว กรษา ขอพิมาย
27 19251 6 5 32 นางสาว มัณฑนา คงกลาง
28 19252 6 5 33 นางสาว ลักษณา สุขเกษม
29 21383 6 5 37 นางสาว ธิดารัตน์ จุลกลาง
30 21384 6 5 38 นางสาว รจนา บึงนอก