ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22128 1 1 5 เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณรัตน์
2 22136 1 1 13 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ทันไธสง
3 22137 1 1 14 เด็กหญิง ดวงกมล ทับอักษร
4 22140 1 1 16 เด็กหญิง พิชาพร สิทธิ
5 22146 1 1 22 เด็กหญิง อนัญญา จันทร์เทพ
6 22147 1 1 23 เด็กหญิง อภิญญา ธนศักดิ์รุ่งเรือง
7 22183 1 1 26 เด็กหญิง ชนิกานต์ ปัญญา
8 22185 1 1 28 เด็กหญิง ณัฐมนวรรณ กระทุ่มกลาง
9 22188 1 1 31 เด็กหญิง วาริดา สำเนากลาง
10 21441 2 1 2 เด็กชาย โดเมนิโก ธนกฤต ปาลามาระ
11 21442 2 1 3 เด็กชาย เธียรวิชญ์ รักมิตร
12 21443 2 1 4 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ กลกลาง
13 21444 2 1 5 เด็กชาย รัฐนันท์ ปานกลาง
14 21451 2 1 11 เด็กหญิง ณัฏฐา ชุ่มกลาง
15 21454 2 1 14 เด็กหญิง ธมนวรรณ แถมหอม
16 21458 2 1 17 เด็กหญิง พิมพ์นิภา สาริวงค์
17 21459 2 1 18 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สิงห์พล
18 21463 2 1 22 เด็กหญิง วรัชยา นามลี
19 21465 2 1 24 เด็กหญิง ศุภาวรรณ ระติเดช
20 20716 3 1 9 เด็กหญิง กนกพร โนกลาง
21 20717 3 1 10 เด็กหญิง จิราภา ประวะระ
22 20719 3 1 12 เด็กหญิง เจติกาญจน์ กาญจนบุญชู
23 20723 3 1 16 เด็กหญิง ธนภรณ์ คุ้มพิทักษ์
24 20729 3 1 22 เด็กหญิง ฟ้านำพร กลึงกลาง
25 20735 3 1 28 เด็กหญิง วริษฐา สกุลวัฒนเศรษฐ
26 20736 3 1 29 เด็กหญิง เวธกา พยัฆจันทร์
27 20738 3 1 31 เด็กหญิง สิริวัลย์ เย็มสันเทียะ