ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22457 1 10 3 เด็กชาย ชลชัย ฉิพิมาย
2 22631 1 15 9 เด็กชาย พงษกร เปลื้องกลาง
3 22639 1 15 17 เด็กหญิง เเพรววนิด โชติกลาง
4 22653 1 15 31 เด็กหญิง สุธินันท์ สีวิไล
5 20373 3 10 1 นาย วิศวกร พงษ์แผนศรี
6 21084 3 10 2 เด็กชาย กิตติพงษ์ หวังรุมกลาง
7 21085 3 10 3 เด็กชาย กิตติศักดิ์ แววโคกสูง
8 21088 3 10 6 เด็กชาย จักรภัทร ขอเหนี่ยวกลาง
9 21093 3 10 9 เด็กชาย นิรัตติ ชวนโพธิ์
10 21095 3 10 11 นาย พงษ์ศิริ ท.ร่วมกลาง
11 21097 3 10 13 เด็กชาย พีรพล มุ่งครอบกลาง
12 21099 3 10 15 เด็กชาย วรกันต์ สวยกลาง
13 21105 3 10 20 เด็กหญิง กรวลัย แควกลาง
14 21106 3 10 21 เด็กหญิง จรรยพร มุ่งแถมกลาง
15 21107 3 10 22 นางสาว จุฑารัตน์ จิตต์กลาง
16 21108 3 10 23 เด็กหญิง เจนจิรา ด้วงกลาง
17 21111 3 10 25 เด็กหญิง ชนาภา การบรรจง
18 21112 3 10 26 เด็กหญิง ชลิตา รักพรมราช
19 21113 3 10 27 เด็กหญิง โชติกา กัญญาคำ
20 21115 3 10 29 เด็กหญิง ธิญาดา อินทร์ตา
21 21116 3 10 30 เด็กหญิง นิลาวรรณ เหลียวกลาง
22 21117 3 10 31 เด็กหญิง บุรัสกร ขาวนวล
23 21118 3 10 32 เด็กหญิง เบญญาภา ขุรีทรัพย์
24 21119 3 10 33 เด็กหญิง ปณิษฏา ทิพย์รมณ์
25 21121 3 10 35 เด็กหญิง พัชริดา ตอบกลาง
26 21122 3 10 36 เด็กหญิง เมธาวี วงศ์เชียงยืน
27 21123 3 10 37 เด็กหญิง สุกันยา ทรวงโพธิ์
28 21126 3 10 39 เด็กหญิง เสาวณีย์ เฉลียวกลาง