ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22758 4 11 39 เด็กหญิง สุกัญญา สินปรุ
2 19367 5 1 4 นางสาว แพรวา ยาดี
3 19356 5 2 1 นางสาว ชนากานต์ รัตตชัยนัตต
4 19358 5 2 2 นางสาว ณัชฌาวดี ช่างแก้ว
5 19369 5 2 4 นางสาว ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง