ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22127 1 1 4 เด็กหญิง กนกวรรณ แคล้วภัย
2 22131 1 1 8 เด็กหญิง กานต์พิชชา บ่อพิมาย
3 22132 1 1 9 เด็กหญิง ชุติมา โหน่งกระโทก
4 22134 1 1 11 เด็กหญิง ณพิชญา ของทิพย์
5 22135 1 1 12 เด็กหญิง ณัฎฐ์กฤตา ด้อมกลาง
6 22138 1 1 15 เด็กหญิง น้ำทิพย์ อธิราชเทวินทร์
7 22141 1 1 17 เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง หมายสมกลาง
8 22143 1 1 19 เด็กหญิง ศุภกัญญาพร บรรจงปรุ
9 22148 1 1 24 เด็กหญิง ไอรินดา ชัว
10 22184 1 1 27 เด็กหญิง ฐิติพร ชั้นกลาง
11 22186 1 1 29 เด็กหญิง ปภาวี บัวทอง
12 22187 1 1 30 เด็กหญิง ภัทราวดี จงเหนี่ยวกลาง
13 22420 1 9 3 เด็กชาย จารุวิทย์ เสนาะกลาง
14 22570 1 13 16 เด็กหญิง กรกมล มุ่งรวยกลาง
15 21452 2 1 12 เด็กหญิง ทิพธิดา เยื่องกลาง
16 22120 2 1 26 เด็กหญิง เขมจิรา หาญสงคราม
17 21628 2 6 21 เด็กหญิง กัลย์สุดา ผ่องกลาง
18 21630 2 6 23 เด็กหญิง ชนิกรานต์ วงศ์อินตา
19 21703 2 8 23 เด็กหญิง ช่อทิพย์ กรพันธ์
20 21709 2 8 29 เด็กหญิง ฟรอนเทียร์ จงน้อมกลาง
21 21712 2 8 32 เด็กหญิง สร้อยสุดา นาคมีตระกูล
22 20706 3 1 1 เด็กชาย ญาณวิทย์ เจริญสุข
23 20707 3 1 2 เด็กชาย ณภัทร ทัศคร
24 20709 3 1 3 เด็กชาย ปวริศ รื่นมีแสง
25 20711 3 1 4 เด็กชาย พิชญุตม์ ขอพลอยกลาง
26 20712 3 1 5 เด็กชาย ภิราวัฒน์ เกษตรเวทิน
27 20713 3 1 6 เด็กชาย ศุภกร เขยกลาง
28 20714 3 1 7 เด็กชาย อนุรักษ์ ทูลกลาง
29 20715 3 1 8 เด็กชาย เอกรัตน์ โกวิน
30 20731 3 1 24 เด็กหญิง มธุรดา จำนองกาญจนะ
31 20579 4 5 25 นางสาว สุพรรณิกานต์ ขากลาง
32 22102 4 5 32 นางสาว ศศิชา วงษาศิริ
33 20303 4 7 8 นางสาว วราภรณ์ อ่อนใจดี
34 20304 4 7 9 นางสาว วิภาวี เปรี่ยมสูงเนิน
35 19492 5 3 12 นางสาว ปิยพร ชะโลกลาง
36 19725 5 3 19 นางสาว อริสา นิวัติ
37 19813 5 3 25 นางสาว สศิตา นันสันเทียะ
38 22015 5 3 36 นางสาว อรัชญา เกรียบกลาง
39 18947 6 6 7 นาย ศรัณยู กลีบกลาง
40 18949 6 6 8 นาย สุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง
41 19028 6 6 14 นาย กิตติคุณ บุญหมั่น
42 19048 6 6 15 นาย อรรณพ โพธิ์มีศิริ
43 19128 6 6 20 นาย ตรีเพชร แก้วเพชร
44 21387 6 6 32 นาย นัทวัส ชอบใจ
45 22110 6 6 37 นาย ณัฐพงศ์ ชนากลาง
46 18934 6 7 10 นาย ฐิติศักดิ์ คำไทย