ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 20085 4 2 3 เด็กหญิง วิชญา คบทองหลาง
2 22114 4 2 25 นางสาว จิดาภา สุภาพ
3 20088 4 3 2 เด็กหญิง สิริมา ขันโคกกรวด
4 20167 4 3 5 นางสาว ปิยะวรรณ บ่มทองหลาง
5 20175 4 3 6 เด็กหญิง อลิษา เสริมใหม่
6 20066 4 6 1 เด็กชาย วรวุฒิ งามจันอัด
7 20079 4 6 2 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ชำนาญนาค
8 20091 4 6 3 นางสาว โสภิตา นาราช
9 20093 4 6 4 นางสาว อภิญญา ปั่นฟัก
10 20073 4 7 1 นางสาว ณัฐวรา กิ่งแก้วกลาง
11 20215 4 7 5 เด็กหญิง รชกร ศรีธรรมพงษ์
12 20358 4 7 15 นาย กฤษดา โคนจอหอ
13 22725 4 7 35 นาย พัฒนรัตน์ กันดี
14 22727 4 7 37 นางสาว ณัชชา ธงกลาง
15 20156 4 9 1 นางสาว ชุติมา แสงมาศ
16 20170 4 9 2 นางสาว เยาวลักษณ์ จอมกระโทก
17 20481 4 9 12 นางสาว ภวิกา เฉยกลาง
18 20069 4 11 1 นางสาว กัลย์สุดา รายพิมาย