ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18766 6 1 9 นางสาว กนกพรรณ โชควณิชกุล
2 18772 6 1 13 นางสาว ปวีณา ขอเหนี่ยวกลาง
3 18779 6 1 17 นางสาว สุกัญญา จิตรกลาง
4 19196 6 1 28 นางสาว กชกร เจริญสุข
5 21350 6 1 33 นางสาว พนิตพิชา ฟักนิล
6 18729 6 2 1 นาย ธนากร เหง่าทองหลาง
7 18734 6 2 4 นาย พัฒนศิลป์ ปลุกเศก
8 18741 6 2 5 นางสาว กุลจิรา บ่วงกระโทก
9 18744 6 2 6 นางสาว จิราวรรณ สิงห์จันทร์
10 18753 6 2 9 นางสาว วรรณกานต์ กองแก้ว
11 18758 6 2 10 นางสาว อารีรัตน์ นาคสมบูรณ์
12 18775 6 2 11 นางสาว ภัศรารัตณ์ ยันกลาง
13 18782 6 2 12 นางสาว สุรางค์ วิสุทธิเเพทย์
14 18783 6 2 13 นางสาว หทัยชนก ขอจัดกลาง
15 18784 6 2 14 นางสาว อาภากร เนียมกลาง
16 18860 6 2 15 นางสาว จิราพร พิมพ์สวัสดิ์
17 18861 6 2 16 นางสาว ฐิติยา มุ่งเขื่องกลาง
18 19242 6 2 29 นางสาว ธนินันท์ กล้าโนนสูง
19 18780 6 3 5 นางสาว สุดารัตน์ พูนนอก