ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22311 1 6 9 เด็กชาย พลกฤษณ์ เผนโคกสูง
2 22328 1 6 26 เด็กหญิง นลินทิพย์ ชาติรัมย์
3 22394 1 8 16 เด็กชาย สมยศ ถาบุญเรือง
4 22538 1 12 17 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ กฤษณ์กลาง
5 22569 1 13 15 เด็กชาย อนุพัทธ์ ใจเย็น
6 21514 2 3 19 เด็กหญิง กัญจนพร สุขเผือก
7 21515 2 3 20 เด็กหญิง กัญญาภัค ทากลาง
8 21517 2 3 22 เด็กหญิง ชญาดา กัลณา
9 21520 2 3 25 เด็กหญิง ณิชาภัทร พรประเสริฐไพศาล
10 21526 2 3 31 เด็กหญิง เพลินเพลง หาญสัตย์
11 21528 2 3 33 เด็กหญิง วรรณวิสา หมั่นทองหลาง
12 21531 2 3 36 เด็กหญิง อริยา กล้าโนนสูง
13 21532 2 3 37 เด็กหญิง อาทิติยา มุ่งพูนกลาง
14 20755 3 2 15 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันกลาง
15 20757 3 2 17 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง
16 20771 3 2 31 เด็กหญิง สินีนาถ ลี
17 20776 3 3 1 เด็กชาย กฤษจรัล คำบอน
18 20782 3 3 7 เด็กชาย เจษฎาพร บุตรแก้ว
19 20786 3 3 11 เด็กชาย ธนธรณ์ เม่ากลาง
20 20824 3 4 5 นาย ทักษดนัย เผยกลาง
21 20836 3 4 17 เด็กชาย ศราวุธ กงทัพ
22 21047 3 9 9 เด็กชาย วรพล นิ่มกลาง
23 21049 3 9 10 เด็กชาย วัทธิกร ชุมไธสง
24 21051 3 9 12 เด็กชาย ศุภณัฐ อันทฤทธิ์
25 21104 3 10 19 เด็กหญิง กรรณิการ์ ราชเกิด
26 21120 3 10 34 เด็กหญิง ปิยวรรณ แว่นจังหรีด
27 21125 3 10 38 เด็กหญิง สุรคล ชะนากลาง
28 22112 3 10 40 เด็กหญิง บุญฐิตา เกล้าโนนสูง
29 18822 6 3 7 นางสาว พรพิมล พรหมกลาง
30 18823 6 3 8 นางสาว พัชรพร ศรีทองหลาง
31 18828 6 3 9 นางสาว ศิษฎา นิ่มบุญ
32 18912 6 3 11 นางสาว นราทิพย์ ผันเขียว
33 19050 6 3 14 นางสาว เจนจิรภรณ์ วงษ์อุดร
34 19057 6 3 15 นางสาว ณัฐกมล แสนกลาง
35 19068 6 3 16 นางสาว สิริยากร เพ็ชร์โย
36 19116 6 3 18 นางสาว พรพิมล แสงคำ
37 18813 6 4 6 นางสาว นริศรา นวนด่านกลาง
38 19056 6 4 18 นางสาว ชัญญานุช นกจั่น
39 21371 6 4 28 นางสาว ดารุณี พิสันเทียะ
40 22780 6 4 35 นางสาว สวิตตา ยอดด่านกลาง