ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22231 1 4 5 เด็กชาย ณัฐทยา เอื้อกลาง
2 22238 1 4 11 เด็กชาย รพีภัทร กลอนกลาง
3 22242 1 4 15 เด็กชาย สาริน สังข์กลาง
4 22273 1 5 8 เด็กชาย นัทธพงศ์ ขุดโพธิ์
5 22285 1 5 20 เด็กหญิง จุติมาพร ปลั่งกลาง
6 22344 1 7 5 เด็กชาย ชยธร ฉันทะกลาง
7 21846 2 12 23 เด็กหญิง ณัฐนิชา แฝงด่านกลาง
8 21853 2 12 30 เด็กหญิง พัชรภรณ์ สืบกลาง
9 21856 2 12 33 เด็กหญิง ศุภิสรา เรืองอยู่
10 21860 2 12 37 เด็กหญิง สุภัสสรา รักด่านกลาง
11 18170 6 5 1 นางสาว วราภรณ์ ไตรคุ้ม
12 18917 6 5 13 นางสาว ปริยฉัตร นามกลาง
13 18922 6 5 14 นางสาว รุ่งทิวา อยู่ลอง
14 19012 6 5 19 นางสาว ดาริณี นาดีด่านกลาง
15 19015 6 5 21 นางสาว ปริยากร นามกลาง
16 19148 6 5 29 นางสาว กัญญาณัฐ นิลด่านกลาง
17 19150 6 5 30 นางสาว จิราภรณ์ ประจวบกลาง
18 21380 6 5 34 นางสาว ชลิตา ขอเอื้อนกลาง
19 21381 6 5 35 นางสาว ณัฐณิชา นาคแท้
20 21382 6 5 36 นางสาว ณิชาดา เวกสูงเนิน
21 18900 6 6 4 นาย สุภชาติ ศรีจำปา
22 19009 6 6 11 นางสาว ณัฐนิชา แก้วสมนึก
23 19095 6 6 17 นาย สุรศักดิ์ พูนสูงเนิน
24 19154 6 6 21 นางสาว ธัญรดา แซ่หลี
25 19239 6 6 29 นาย สิทธิโชค โพธิ์สวัสดิ์
26 21386 6 6 31 นาย ธนภัทร กรงกลาง
27 21410 6 10 31 นาย ศกุนตลา ช่างเรือนกลาง