ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22316 1 6 14 เด็กชาย ยศธนา เเนบกลาง
2 22326 1 6 24 เด็กหญิง นพมาศ นาสิงห์ขันธ์
3 22461 1 10 7 เด็กชาย ธีรภัทร์ เจิมปรุ
4 22463 1 10 9 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ทนกิ่ง
5 22502 1 11 14 เด็กชาย ศิวกร ชะนังกลาง
6 22596 1 14 8 เด็กชาย นรพงศ์พันธ์ ศิริวงศ์
7 22626 1 15 4 เด็กชาย ธนะพัฒน สุขสวัสดิ์
8 22628 1 15 6 เด็กชาย พงศกร จอมงูเหลือม
9 22630 1 15 8 เด็กชาย พงศธร สืบเพ็ง
10 22632 1 15 10 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ สีหามาตย์
11 22659 1 16 4 เด็กชาย ธนาธิป กิ่งสูงเนิน
12 22665 1 16 10 เด็กชาย วรกันต์ อรรคดี
13 20831 3 4 12 เด็กชาย ภัทรดนัย หนุนกลาง
14 22751 4 11 32 นางสาว กนกพร ดอกรักกลาง
15 18943 6 5 15 นาย ภัณฑ์กาญจน์ สาระบุตร
16 19075 6 5 24 นาย ไกรวิชญ์ ชุมศรี
17 19079 6 5 25 นาย ตะวัน ปลั่งกลาง
18 19094 6 5 26 นาย สุรธรรม นันกลาง
19 19071 6 8 13 นางสาว สุภัสสรา รุจิระธนพงศ์
20 19255 6 8 23 นางสาว วริศรา เผื่อนกลาง
21 21401 6 8 29 นางสาว นิภาพร ดอกกลาง