ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22304 1 6 2 เด็กชาย เจริญชัย หมั่นการ
2 22312 1 6 10 เด็กชาย พัทธดนธ์ กอไผ่กลาง
3 22314 1 6 12 เด็กชาย ภัทรวัต หลอกลาง
4 22318 1 6 16 เด็กชาย ศุภณัฐ เจียรประดิษฐ์
5 22320 1 6 18 เด็กชาย อนุชิต เชยด่านกลาง
6 22440 1 9 23 เด็กหญิง ชฎาพร น้อยกลาง
7 22444 1 9 27 เด็กหญิง นุสรา อิ่มสุดรส
8 22489 1 11 1 เด็กชาย จักรกริช เงินกลาง
9 22624 1 15 2 เด็กชาย จิรศักดิ์ มุ่งขอบกลาง
10 22634 1 15 12 เด็กชาย ภคินทร์ พุฒนอก
11 22635 1 15 13 เด็กชาย ภูตะวัน บัวกลาง
12 22638 1 15 16 เด็กชาย อภิชัย ผ่องพูน
13 22022 5 4 29 นางสาว ชมภูนุช ปลั่งกลาง
14 22023 5 4 30 นางสาว ทัตพร ห้าด่านจาก
15 22024 5 4 31 นางสาว นภัสนันท์ เก่าจอหอ
16 22028 5 4 34 นางสาว พรชนก ชื่นนอก
17 22040 5 5 35 นางสาว วาสนา ใยโพธ์
18 18769 6 1 10 นางสาว ณิชกานต์ ขอถือกลาง
19 18771 6 1 12 นางสาว ปฏิมาภรณ์ รุ่มเริง
20 18773 6 1 14 นางสาว ปิยะธิดา จวนกลาง
21 18778 6 1 16 นางสาว วิภาวณี ศรีสุวรรณ