ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22154 1 2 6 เด็กชาย ธนกฤต สังข์กลาง
2 22155 1 2 7 เด็กชาย นพพร มุ่งเมืองกลาง
3 22201 1 3 13 เด็กชาย พีระพล มลกลาง
4 22236 1 4 10 เด็กชาย พันธกานต์ รัตนวาร
5 22244 1 4 17 เด็กชาย สุธาศิน สายเทียน
6 22342 1 7 3 เด็กชาย จักรภัทธ หมายเงา
7 22343 1 7 4 เด็กชาย จักรวรรดิ เกล็ดงูเหลือม
8 22349 1 7 10 เด็กชาย นฤพนธิ์ ทองพุดซา
9 22351 1 7 12 เด็กชาย พีรณัฐ เกษกลาง
10 22352 1 7 13 เด็กชาย เพชรเกษม เมี้ยนกลาง
11 22354 1 7 15 เด็กชาย มหรรณพ ชนากลาง
12 22355 1 7 16 เด็กชาย รชตวิชญ์ เลพิมาย
13 22383 1 8 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ​ ตั้งพิมาย
14 22424 1 9 7 เด็กชาย ทศวรรษ ตอนกลาง
15 22426 1 9 9 เด็กชาย ธนพงศ์ แก้วกุลศรี
16 22434 1 9 17 เด็กชาย สิรดนัย กล้ากระโทก
17 22468 1 10 14 เด็กชาย วิศาล ซื่อสัตย์
18 22490 1 11 2 เด็กชาย ชาญชัย เชิญกลาง
19 22497 1 11 9 เด็กชาย พีรภัทร​ นิ่มกลาง
20 22671 1 16 16 เด็กชาย อนุพล กลิ่นกลาง
21 21499 2 3 4 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อุ่นเรือง
22 21503 2 3 8 เด็กชาย ปองภพ ขันอาสา
23 21511 2 3 16 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สระกลาง
24 21624 2 6 17 เด็กชาย อัครพล ศรีเรือง
25 21647 2 7 4 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เลี่ยมรัตน์
26 21653 2 7 10 เด็กชาย ภาคภูมิ ยงกลาง
27 20360 4 5 13 เด็กชาย คฑาวุฒิ ศรีเรือง
28 19827 4 12 4 นาย บูรพา ปลั่งกลาง
29 20192 4 12 11 นาย พงศกร ปั่นกลาง
30 20365 4 12 18 นาย ณัฐวัตร ตั้งพิมาย
31 20137 4 13 1 นาย ธีรภัทร์ จันทร์กลาง
32 20144 4 13 2 นาย วีรวัฒน์ บุษบา
33 20148 4 14 2 นาย อติชาติ สร้างกลาง
34 20356 4 14 11 เด็กชาย กนกพล ไพดีพะเนาว์
35 19349 5 1 1 นาย วรินธร จิตกลาง
36 19351 5 1 2 นาย อัฏฐะวี บัวยะฤทธิ์
37 19382 5 1 6 นาย เจษฎากรณ์ สุขกลาง
38 22002 5 1 19 นาย โชคประสิทธิ์ กุลนอก
39 19350 5 6 2 นาย วัชรากร เลากลาง
40 19971 5 13 20 นาย เจษฎา พลสว่าง