ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 21758 2 10 5 เด็กชาย ธนาธรณ์ พูลนาท
2 21761 2 10 8 เด็กชาย พชรพล เกษม
3 21765 2 10 12 เด็กชาย วัชพล พิมพ์กลาง
4 21934 2 15 3 เด็กชาย จักรภัทร ขอนบกลาง
5 21939 2 15 7 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ประสิทธิเกตุ
6 22736 2 15 33 เด็กชาย มงคล ทองอยู่
7 21975 2 16 9 เด็กชาย ภูพิภัทร หวังชุมกลาง
8 21981 2 16 15 เด็กหญิง จิตรกัญญา จิตต์กลาง
9 21987 2 16 21 เด็กหญิง ปิยากร มุ่งภู่กลาง
10 21990 2 16 24 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แหลมกลาง
11 21992 2 16 26 เด็กหญิง ไพริน พลอยกลาง
12 21996 2 16 30 เด็กหญิง สิรินทรา หวังเคียงกลาง
13 21997 2 16 31 เด็กหญิง สุกฤตา บำรุงเกาะ
14 21998 2 16 32 เด็กหญิง สุจิรา อ้อนา
15 18738 6 4 1 นางสาว เเพตรี สุขพันธ์
16 18781 6 4 4 นางสาว สุธารธร ทั่งทอง
17 18909 6 4 8 นางสาว ชุติมา พงษ์พิมาย
18 18916 6 4 9 นางสาว ประภาวัลย์ เมืองกลาง
19 18976 6 4 15 นางสาว สุนิสา เอี่ยมตะขบ
20 19023 6 4 16 นางสาว สุรีย์นิภา ประเสริฐสุวรรณ
21 19244 6 4 25 นางสาว น้ำฝน จงเจริญสมบัติ
22 21370 6 4 27 นางสาว จีรนันท์ ผลเต็ม