ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 21542 2 4 8 เด็กชาย ธีรภัทร์ พานอิ่ม
2 21548 2 4 13 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พิมพ์หอม
3 21681 2 8 1 เด็กชาย จิรวัฒน์ ขอรวมกลาง
4 21683 2 8 3 เด็กชาย ชานชล โพธิ์กลาง
5 21684 2 8 4 เด็กชาย ณัฐชัย ผ่านกลาง
6 21686 2 8 6 เด็กชาย นนทกร พึ่งจันดุม
7 21688 2 8 8 เด็กชาย ปิยดนัย พูลทรัพย์
8 21689 2 8 9 เด็กชาย ปุณฉัตร วงษ์บริรักษ์
9 21690 2 8 10 เด็กชาย พีรพัฒน์ กุมพันธ์
10 21692 2 8 12 เด็กชาย รัชชานนท์ ตรีพัชรทิพย์
11 21693 2 8 13 เด็กชาย วรากร คุ้มกลาง
12 21694 2 8 14 เด็กชาย ศิริพันธ์ ชูใจ
13 21696 2 8 16 เด็กชาย สิทธินันท์ เข็มทอง
14 21697 2 8 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ กล้ากระโทก
15 21698 2 8 18 เด็กชาย อรรถภูมิ หาลวย
16 22113 3 3 45 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ สุภาพ
17 18739 6 11 1 นางสาว เเพรวอรุณ อรุณบุญมาศ
18 18820 6 11 2 นางสาว ปราณีต หะขุนทด
19 18857 6 11 4 นางสาว กรวิกา มีมานะ
20 18858 6 11 5 นางสาว กัญญารัตน์ นายกระโทก
21 18859 6 11 6 นางสาว กัณยารัตน์ หมายขีดกลาง
22 18862 6 11 7 นางสาว ณภัทร รัตกลาง
23 18878 6 11 9 นางสาว ศลิษา โพธิ์ณรงค์
24 18928 6 11 10 นางสาว เสาวลักษณ์ เดิ่นกลาง
25 18952 6 11 11 นางสาว เกษมณี จำเริญศรี
26 18953 6 11 12 นางสาว เพชรรุจี เคียงสันเทียะ
27 18956 6 11 13 นางสาว ฐิติวรดา ไขโพธิ์
28 18967 6 11 14 นางสาว น้ำทิพย์ ศิลาทอง
29 18968 6 11 15 นางสาว ภัทรภรณ์ ปู่นุช
30 19053 6 11 16 นางสาว จรรยาพร พรมเกษา
31 19062 6 11 17 นางสาว นภา วิวัฒนาการ
32 19063 6 11 18 นางสาว นันทิตา หลงเหลือชาติ
33 19073 6 11 19 นางสาว อภิสรา พุฒนอก
34 19199 6 11 20 นางสาว อฐิติยา คงนอก
35 19207 6 11 21 นางสาว ภัชรีพร จงอ่อนกลาง
36 19217 6 11 22 นางสาว สิริกานต์ เมืองกลาง
37 19247 6 11 23 นางสาว ปัญญารัตน์ จรโพธิ์
38 19257 6 11 24 นางสาว วีรยา พืชทองหลาง
39 21412 6 11 25 นางสาว ธิดารัตน์ อ๊อตโพธิ์กลาง