ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 20112 4 1 9 นางสาว นราทิพย์ ระไวกลาง
2 20122 4 1 16 นางสาว วชิราภรณ์ จอมพุดซา
3 20126 4 1 20 นางสาว สิขรินทร์ มงคล
4 20135 4 1 22 เด็กชาย ธนภัทร์ จงสุขกลาง
5 20383 4 1 23 เด็กหญิง ธนพร สมนึก
6 20100 4 2 6 นาย ศักดิ์จาพร ฟุ้งกลาง
7 20108 4 3 4 นางสาว ชัญชนก จงอาจกลาง
8 20342 4 3 15 นางสาว นมัสสิกา สัญญาถนอมรัช
9 20116 4 4 3 นางสาว ปิยดา เครือแพ
10 20339 4 4 15 นางสาว ญาณิศา ซื่อสัตย์
11 20559 4 4 23 นางสาว กวินทิพย์ พิศตะคุ
12 20567 4 4 24 นางสาว ธันญลักษณ์ สระกลาง
13 20577 4 4 25 นางสาว สุธิมา จี่พิมาย
14 20337 4 5 11 นางสาว เจนจิรา จันลิ้มมะดัน
15 20696 4 5 30 นางสาว ปรียาวดี วีระวงศ์รัตนศิริ
16 22718 4 5 34 นางสาว วิภาวี คำรอด
17 22719 4 5 35 นางสาว สุดารัตน์ นวลเกษม
18 20564 4 8 13 นางสาว ชลดา พยับกลาง
19 20578 4 8 14 นางสาว สุธิมา อิ่มกลาง
20 19396 5 1 8 นางสาว ณัฏฐธิดา ซอนจำปา
21 19397 5 1 9 นางสาว ณัฐณิชา เมืองกลาง
22 19404 5 1 11 นางสาว พรสุรีย์ ตับกลาง
23 19409 5 1 12 นางสาว สุจิตรา ศรีสัย
24 19412 5 1 13 นางสาว อารยา หมอสำฤทธิ์
25 19405 5 2 8 นางสาว มาริษา สุนทอง
26 19411 5 2 10 นางสาว อาทิตญา นิลด่านกลาง
27 19991 5 2 32 นางสาว สิริกร มากทอง
28 19354 5 3 1 นางสาว จันทกานต์ หวังเติมกลาง
29 19355 5 3 2 นางสาว จีระพรรณ์ เมืองกลาง
30 19378 5 3 4 นางสาว อณัณตชา เขยกลาง
31 19399 5 3 8 นางสาว ตรีกมล ประกอบดี
32 19400 5 3 9 นางสาว ธิชา ขมโคกกรวด
33 19491 5 3 11 นางสาว ปนัดดา ไม้กลาง
34 19623 5 3 15 นางสาว นีดา เพชรราม
35 19762 5 3 23 นางสาว ปิยธิดา พุทธจักร
36 20677 5 3 32 นางสาว วิภาวินี เม้ากลาง
37 21438 5 3 33 นางสาว ปนัสยา กมลกลาง
38 19452 5 6 6 นางสาว สมชิด บุญกลาง
39 19576 5 6 11 นางสาว ณัฐธิดา สิริจามร
40 22050 5 6 34 นางสาว พิมพา มะกลาง