ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22339 1 6 37 เด็กหญิง อนัญญา จิตดี
2 22479 1 10 25 เด็กหญิง พฤกษารักษ์ วงษ์โคกสูง
3 21635 2 6 28 เด็กหญิง ปณิตา ขึ้นกลาง
4 21636 2 6 29 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พลัดกลาง
5 21823 2 11 34 เด็กหญิง อัญญาณี มณีกลาง
6 21061 3 9 22 เด็กหญิง จิราพัชร กองแก้ว
7 21072 3 9 33 เด็กหญิง ปนิดา ปลั่งกลาง
8 21081 3 9 40 เด็กหญิง อาริยา ขอจุลกลาง
9 21137 3 11 9 เด็กชาย ภัทรพล วงค์หลัง
10 21162 3 11 28 เด็กหญิง รัตนามณี เชิญกลาง
11 21164 3 11 30 เด็กหญิง สุนิสา ขอด่านกลาง
12 21168 3 11 34 เด็กหญิง อรกานต์ เจริญสุข
13 21169 3 11 35 เด็กหญิง อรปรียา ประสานสี
14 21219 3 13 5 เด็กชาย ณพลเดช แจ่มแจ้ง
15 21224 3 13 9 เด็กชาย ธนากร เนียมกลาง
16 21226 3 13 11 เด็กชาย นครินทร์ หนุนกลาง
17 21230 3 13 15 เด็กชาย ภูมิพงศ์ หวังชุมกลาง
18 21232 3 13 17 เด็กชาย สิรภัทร ศรีจันทร์
19 21233 3 13 18 เด็กชาย เอกราช ปิ่นสันเทียะ
20 21326 3 15 18 เด็กหญิง ดารัตน์ พันธ์ศิริ
21 21330 3 15 21 เด็กหญิง ปนัดดา แรงกลาง
22 21331 3 15 22 เด็กหญิง ปิยฉัตร อยู่ประเสริฐ
23 21336 3 15 25 เด็กหญิง รัตนพร งิ้วเจริญ
24 21337 3 15 26 เด็กหญิง วรรณภา ศรีชมพู
25 21341 3 15 29 เด็กหญิง สุชานุช คำกลาง
26 21345 3 15 32 เด็กหญิง อังคนาง พลทา
27 20157 4 11 3 นางสาว ฐิติวัลคุ์ ศรีสังชุม
28 20621 4 11 23 นางสาว สุนิตา ลันทม
29 22756 4 11 37 นางสาว วาสนา เจริญด่าน
30 18801 6 9 2 นาย อนุชา แว่นกลาง
31 18831 6 9 3 นางสาว อรวรรณ นาคสังข์
32 18850 6 9 4 นาย อภิวัฒน์ ชำนิกลาง
33 19003 6 9 10 นางสาว ขวัญดาว มิ่งสมร
34 19019 6 9 12 นางสาว ศิริวรรณ จั้นอรัญ
35 19051 6 9 15 นางสาว กันยาลักษณ์ บุญยัง
36 19052 6 9 16 นางสาว ขวัญเดือน มิ่งสมร
37 19114 6 9 17 นางสาว ประภัสศร ทรายแดง
38 19205 6 9 22 นางสาว พรชิตา กล่องโพธิ์
39 19210 6 9 23 นางสาว รุ่งทิวา เกื้อญาติ
40 19259 6 9 25 นางสาว ศศิธร มุ่งคีมกลาง
41 19260 6 9 26 นางสาว สมสกุล ม่วงประทาย