ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22191 1 3 3 เด็กชาย ก้องเกรียงไกร ใจตรง
2 22303 1 6 1 เด็กชาย ขจรชัย ศรีหว่างกลาง
3 22305 1 6 3 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แดงกลาง
4 22309 1 6 7 เด็กชาย ธีรภัทร์ เสือนาค
5 22365 1 7 26 เด็กหญิง ปวันรัตน์ หินกลาง
6 22496 1 11 8 เด็กชาย ประสพสุข ร่มกลาง
7 22540 1 12 19 เด็กหญิง ชนิสรา กางร่มกลาง
8 21791 2 11 2 เด็กชาย ชนาธิป ลำขุนทด
9 21793 2 11 4 เด็กชาย ชัยชนะ ดีอ้น
10 21797 2 11 8 เด็กชาย ธนวพัฒน์ สวยกลาง
11 21824 2 12 1 เด็กชาย เจษฎานันท์ คุ้มกลาง
12 21828 2 12 5 เด็กชาย ชยุต อุดมปลั่ง
13 21834 2 12 11 เด็กชาย ภานุพงศ์ ภู่กลาง
14 21837 2 12 14 เด็กชาย ศุภวิชญ์ คำไทย
15 21842 2 12 19 เด็กชาย อัครพล ขอย้ายกลาง
16 21901 2 14 4 เด็กชาย เฉลิมชัย เกมกลาง
17 21221 3 13 7 เด็กชาย ณัฐพล เปล่งวิชา
18 21279 3 14 19 เด็กหญิง กนกนิภา นามกลาง
19 21280 3 14 20 เด็กหญิง กฤตรีรา ปราณีต
20 21281 3 14 21 เด็กหญิง กุลจิรา โชติกลาง
21 21282 3 14 22 เด็กหญิง จรัสลักษณ์ เพียรกลาง
22 21286 3 14 25 เด็กหญิง ณิชา สันกลาง
23 21288 3 14 27 เด็กหญิง ตะวันฉาย เข็มนาค
24 21291 3 14 30 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ เกยด่านกลาง
25 21292 3 14 31 เด็กหญิง เปรมปิยา บาตรโพธิ์
26 21301 3 14 40 เด็กหญิง อมรรัตน์ ขอโน้มกลาง
27 20617 4 2 22 นางสาว ภัทราวดี ลักภูกลาง
28 22695 4 2 34 นางสาว ปรียาดา สมภพ
29 22712 4 4 32 นางสาว นํ้าเพชร อนุภาพ
30 22714 4 4 34 นางสาว ภัทรจาริน ปานนอก
31 20405 4 6 19 นาย จักรพันธ์ หมอกโคกสูง
32 20654 4 6 27 นางสาว ฐิตาพร งามจันอัด
33 20662 4 6 30 นางสาว พรรณธิภา ตุ้มทอง
34 20665 4 6 31 นางสาว รุ่งทิวา ไชยสงโท
35 20422 4 13 19 นาย อนุสรณ์ ด่านกลาง
36 19455 5 6 7 นางสาว สุวิมล เพียรการ
37 19457 5 6 8 นางสาว อุบลรัตน์ โตน้อย
38 19546 5 6 10 นางสาว อลีนา พานิชการ
39 19814 5 6 20 นางสาว สุภัค วิเศษพลกรัง
40 19892 5 6 25 นางสาว พรรณภษา ขอแนบกลาง
41 22046 5 6 31 นางสาว นภิสรา รัตนรักษ์