ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22384 1 8 6 เด็กชาย นันธชัย นาคศรี
2 22388 1 8 10 เด็กชาย ภูวดล ขมโคกกรวด
3 22469 1 10 15 เด็กชาย ศักรินทร์ จงน้อมกลาง
4 22532 1 12 11 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ตรวจงูเหลือม
5 22658 1 16 3 เด็กชาย ดนุสรณ์ อิ่มผ่อง
6 21506 2 3 11 เด็กชาย ภัทรพล มณีคำ
7 21574 2 5 4 เด็กชาย ธนภัทร เพ้อกระโทก
8 21576 2 5 6 เด็กชาย นัทพงศ์ วรรณโก
9 21578 2 5 8 เด็กชาย พัทธนันท์ พุ่มไพร
10 21580 2 5 10 เด็กชาย ภัทร์นรินทร์ คำบุตรดี
11 21582 2 5 12 เด็กชาย วัชรพงษ์ หมู่เพชร
12 21584 2 5 14 เด็กชาย อนันทศักดิ์ ขอเยือกกลาง
13 21586 2 5 16 เด็กชาย อัศนี จงสันเทียะ
14 21724 2 9 8 เด็กชาย ธนภัทร เพ็ญกลาง
15 21730 2 9 14 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ปานกลาง
16 21732 2 9 16 เด็กชาย อธิภัทร หมายนามกลาง
17 21733 2 9 17 เด็กชาย อภิวัฒน์ ปลั่งกลาง
18 20783 3 3 8 เด็กชาย ชลทิตย์ ดอกดาวเรือง
19 21017 3 8 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วีระรักษ์
20 21019 3 8 23 เด็กหญิง จันทกานติ์ จันทร์เนตร์
21 21025 3 8 29 เด็กหญิง ปวันรัตน์ เสือวงษ์
22 21026 3 8 30 เด็กหญิง พิมชนก กอสันเทียะ
23 21033 3 8 37 เด็กหญิง ศิริยาพร รอดสุวรรณ์
24 21035 3 8 39 เด็กหญิง สุธาสินี อินละคร
25 21036 3 8 40 เด็กหญิง สุภาวดี ลำขุนทด
26 21038 3 8 42 นางสาว อาทิตร์ติยา ทวีกลาง
27 20284 4 3 11 เด็กชาย สันติสุข น่วมกลาง
28 20635 4 6 26 นาย ธนากร ศรีสูงเนิน
29 22721 4 6 33 นาย ณัฐพงศ์ เเนบกลาง
30 20274 4 9 5 เด็กชาย บุคอรี เกื้อชาติ
31 20287 4 9 6 นาย อัครวินท์ แพทย์กลาง
32 20551 4 11 18 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันทอง
33 20583 4 11 19 นาย จิณณวัตร เสือแสนโต
34 20628 4 11 24 นาย ไชยพศ ปลั่งกลาง
35 20631 4 11 25 นาย เทวาฤทธิ์ เมฆาพันธุ์
36 22773 4 11 40 นาย ธนภัทร ทองน้อย
37 20493 4 12 27 เด็กชาย กิตติภูมิ เดือนกลาง
38 20637 4 12 33 นาย ธีรเดช กะการดี
39 20638 4 12 34 นาย ปรัชญา ช่างเหล็ก
40 19603 5 5 12 นาย นิธิกร มุ่งเขื่องกลาง
41 19733 5 10 21 นาย ธนบดินทร์ ธุรี