ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22278 1 5 13 เด็กชาย วีรภัทร ปลั่งกลาง
2 22381 1 8 3 เด็กชาย เจษฎากร ดอกจันกลาง
3 22418 1 9 1 เด็กชาย คิรากร ฤทธิ์กลาง
4 22430 1 9 13 เด็กชาย บุญเดช ภูมิพิพัฒน์อนันต์
5 22591 1 14 3 เด็กชาย ชนม์สวัสดิ์ นันกลาง
6 22598 1 14 10 เด็กชาย พงศ์พญา หมายขีดกลาง
7 22599 1 14 11 เด็กชาย พรเทพ บัวฉิ่ง
8 22603 1 14 15 เด็กชาย ศุภกฤต ศิริกลิ่น
9 22605 1 14 17 เด็กชาย อินทัช สุภาพปัญญา
10 21843 2 12 20 เด็กหญิง กชพร อันธเกตุ
11 21852 2 12 29 เด็กหญิง ปานตะวัน ตามกลาง
12 21881 2 13 19 เด็กหญิง กานต์ธิดา พิมทา
13 21882 2 13 20 เด็กหญิง จุฑามาศ คล้ายอ้น
14 21888 2 13 26 เด็กหญิง ภัทรพรรณ บุญมา
15 21890 2 13 28 เด็กหญิง ภารวี นุศิริหาร
16 21893 2 13 31 เด็กหญิง ศรินภา เรียบร้อย
17 21894 2 13 32 เด็กหญิง สิริกร ดอนจินดา
18 20822 3 4 3 เด็กชาย ชนะภัย สลักคำ
19 20249 4 2 14 เด็กหญิง นิฏฐิตา ตรวจงูเหลือม
20 20210 4 6 10 นางสาว พัชราภา กำเนิดกลาง
21 20438 4 6 20 นางสาว วิลาวัลย์ อินกลาง
22 19893 5 1 17 นางสาว พิมพ์ชนก ประสมทรัพย์
23 22007 5 2 36 นางสาว ธีร์จุฑาพรรณ สีระแก้ว
24 19855 5 3 28 นางสาว สิรินทรา หวังรัดกลาง
25 19675 5 4 15 นางสาว วิไลพร สวัสดี
26 20678 5 4 22 นางสาว ปริณดา ทิพยะวัฒน์
27 21420 5 4 24 นางสาว รัตนลักษณ์ มุ่งคีมกลาง
28 22021 5 4 28 นางสาว เกวลิน ก้อนเกตุ
29 19524 5 7 12 นาย สุเทพ ยิ่งจอหอ
30 19560 5 7 13 นาย นราธร นราพันธ์
31 19563 5 8 12 นาย พิพรรธน์ ประวะระ
32 22066 5 8 25 นางสาว ศตนันท์ ล้อมกลาง
33 22067 5 8 26 นางสาว สินีลักษณ์ เคยพุดซา
34 22253 5 8 27 นางสาว วลัยพรรณ เจริญพรลภัส
35 19804 5 9 14 นางสาว ปรียาภรณ์ สระภู
36 18792 6 5 4 นาย ปริญญา เผยกลาง