ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22291 1 5 26 เด็กหญิง พรสวรรค์​ ศรีจันอัด
2 22374 1 7 35 เด็กหญิง ศิริรัตน์​ จงท้องกลาง
3 22476 1 10 22 เด็กหญิง ปภาดา สวยกลาง
4 22543 1 12 22 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สมานพงษ์
5 22544 1 12 23 เด็กหญิง พัชรินทร์ แก้วนาเหนือ
6 21485 2 2 19 เด็กหญิง นันทิชา เดือนกลาง
7 21661 2 7 18 เด็กชาย อามร มีศิลป์
8 21663 2 7 20 เด็กหญิง กัลย์สุดา มุ่งพูนกลาง
9 21670 2 7 26 เด็กหญิง วันทนีย์ ทั่งกลาง
10 21671 2 7 27 เด็กหญิง ศุภิสรา วอนทองหลาง
11 21672 2 7 28 เด็กหญิง สุชาดา มีทอง
12 21674 2 7 29 เด็กหญิง สุพรรณษา หมายยอดกลาง
13 21676 2 7 31 เด็กหญิง สุภัสสรา เคียงกลาง
14 21679 2 7 34 เด็กหญิง อภิชญา ชีระภากร
15 21705 2 8 25 เด็กหญิง ชื่นกมล อยู่ซับซ้อน
16 21710 2 8 30 เด็กหญิง ศวิตา ยศกลาง
17 21800 2 11 11 เด็กชาย ยศกร ดุมกลาง
18 21802 2 11 13 เด็กชาย สิรวิชญ์ เฒ่าอุดม
19 21804 2 11 15 เด็กชาย อภิวิชญ์ บุตรจันทร์
20 21807 2 11 18 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มุ่งยุทธกลาง
21 21812 2 11 23 เด็กหญิง ปนัดดา ขอชูกลาง
22 21815 2 11 26 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดั้งขุนทด
23 21817 2 11 28 เด็กหญิง รัตฎวัล กลางจันทรา
24 21819 2 11 30 เด็กหญิง สิรารมย์ ศรีรักสัตย์
25 21820 2 11 31 เด็กหญิง สิรินยา พิมพ์ทอง
26 21821 2 11 32 เด็กหญิง สุกัญญา เกิดกลาง
27 21268 3 14 9 เด็กชาย ธนกฤต บุญมา
28 20625 4 4 28 เด็กหญิง อิสริญาภรณ์ สงวนบุญ
29 22741 4 10 33 นางสาว พรรัตน์ เคียงกลาง
30 22760 4 12 38 นางสาว จิราวดี โปร่งกลาง
31 19245 6 7 28 นางสาว นิศารัตน์ เมืองกลาง
32 21395 6 7 32 นางสาว ศรีพลอย เสียวเสียว
33 18818 6 8 3 นางสาว ปนัดดา สำราญกลาง
34 18872 6 8 5 นางสาว พรทิพย์ษา มุดด่านกลาง
35 18919 6 8 6 นางสาว พรนภา กระสันกลาง
36 18927 6 8 7 นางสาว สุดารัตน์ โสภณชัยเจริญ
37 19211 6 8 22 นางสาว ลัดดาวัลย์ โตนอก
38 19261 6 8 24 นางสาว สาวิตรี บุญทวี
39 19342 6 8 25 นางสาว อรอนงค์ เยียนเพ็ชร
40 21399 6 8 28 นางสาว ณัฎฐณิชา วิริยะเผ่า
41 21403 6 8 30 นางสาว ศิริมล นึกชอบ