ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22267 1 5 2 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ อินทร์จอหอ
2 22597 1 14 9 เด็กชาย ปรีชา ชื่นวรรณูปถัมภ์
3 21644 2 7 1 เด็กชาย กิตติโชค เสมา
4 21646 2 7 3 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ยศกลาง
5 21660 2 7 17 เด็กชาย อดิศักดิ์ ไซกลาง
6 20867 3 5 4 เด็กชาย ณรงฤทธิ์ ทองวิจิตร
7 20871 3 5 7 เด็กชาย ธีรภัทร ทองกลาง
8 20883 3 5 18 เด็กชาย เอกณริน การณรงค์
9 21177 3 12 7 เด็กชาย ณัฐชานันท์ บุญด่านกลาง
10 21186 3 12 15 เด็กชาย ศิวะ ศรีสุขา
11 21188 3 12 17 เด็กชาย สุธิโชค คุ่มจอหอ
12 20114 4 1 10 นางสาว ปรียาภรณ์ เตจารมณ์
13 20123 4 1 17 เด็กหญิง วิลาสินี ฤทธิ์ไธสง
14 20128 4 1 21 เด็กหญิง สุภาพร รสจันทร์
15 20107 4 2 9 นางสาว ชมพูนุท สาธิมา
16 22697 4 2 36 นางสาว สาริณี สังข์กลาง
17 20105 4 6 5 นางสาว จิตรดา แก้วประเสริฐ
18 20129 4 6 6 นางสาว อารยา ด้วงกลาง
19 20409 4 11 11 นาย ธีรภัทร์ เสียงใส
20 20406 4 14 16 นาย ณัฐกร กลางจอหอ
21 20413 4 14 17 นาย ยุทธการ มีสูงเนิน
22 19825 5 6 21 นาย ธนกฤต แก่นโพธิ์