ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17398 6 4 15 นางสาว พิมพ์ใจ โทไธสง
2 17462 6 4 17 นางสาว สุรีพร เจือด่านกลาง
3 17744 6 4 29 นางสาว กมลภัทร ขอเหนี่ยวกลาง
4 19935 6 4 34 นางสาว จีราภรณ์ อินทรักษา
5 21433 6 4 41 นางสาว เบญจมาศ พิงจันอัด