24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 18760 4 1 3 นาย จิรวัฒน์ จงกลาง
2 21347 4 1 8 นาย ณัณฑวัฒน์ สว่างเนตร
3 18971 4 1 26 นางสาว วชิราภรณ์ เปลื้องกลาง
4 21349 4 1 34 นางสาว ชุติมา มุ่งห้องกลาง
5 21351 4 1 36 นางสาว มัลลิกา สร้างกลาง
6 18732 4 2 2 นาย ธีรเมธ กล้าหาญ
7 18899 4 2 5 นาย สุขเกษม ถนัดค้า
8 21356 4 2 8 นาย มงคล ฟันงูเหลือม
9 18963 4 2 23 นางสาว ธนัชพร กรมโพธิ์
10 18728 4 3 1 นาย กัมปนาท สิงห์แพ
11 18731 4 3 2 นาย ธนพร มุ่งจงรักษ์
12 18736 4 3 3 นาย ภูริภัทร บัวกลาง
13 19080 4 3 4 นาย ธนพล จาดโห้
14 19343 4 3 6 นาย ภานุพงศ์ เรืองบุญ
15 21362 4 3 8 นาย สุพราษ์ มุ่งฝอยกลาง
16 18755 4 3 9 นางสาว สุภาวดี แนวกลาง
17 18870 4 3 15 นางสาว ปรีชญา ไทยมณี
18 19152 4 3 23 นางสาว ดวงมณี คีรีกลาง
19 19165 4 3 25 นางสาว สิริวรรณ สะเดา
20 18759 4 4 1 นาย กนกศักดิ์ ถิ่นโคกสูง
21 18935 4 4 3 นาย ณภัทร วิริยะพันธุ์
22 19033 4 4 6 นาย ธนวัต พันอุไร
23 19224 4 4 7 นาย ชัยธวัช กำเนิดกลาง
24 21369 4 4 8 นาย เสนีย์ บินกลาง
25 18969 4 4 19 นางสาว ภัทราภรณ์ เสริฐกระโทก
26 19072 4 4 23 นางสาว อธิชา มาศรัตน์
27 19112 4 4 24 นางสาว นารีรัตน์ แนบกลาง
28 21376 4 4 35 นางสาว รัตติกาล ปลั่งกลาง
29 21377 4 4 36 นางสาว เหมือนฝัน ประจวบกลาง
30 18735 4 5 1 นาย พีรพงศ์ ชนากลาง
31 18798 4 5 4 นาย สุทธิพงษ์ จงจิตร์กลาง
32 18752 4 5 16 นางสาว ลลิตา ตินตะสุวรรณ์
33 19074 4 5 30 นางสาว อาทิตยา ทาจ้อย
34 18941 4 7 8 นาย ปฏิพล ขอเหนี่ยวกลาง
35 19083 4 7 13 นาย นวพล มาลาหอม
36 21396 4 7 35 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงเพชร
37 21361 4 8 7 นาย ณัฐวุฒิ สมุทวรานนท์
38 18988 4 8 8 นาย นพฤทธิ์ เผด็จพาล
39 19043 4 8 9 นาย ภาณุพงษ์ พรานกลาง
40 19082 4 8 10 นาย ธีระพงษ์ สิงไทสง
41 19123 4 8 11 นาย กัณฑพัฒน์ ฉันงูเหลือม
42 19140 4 8 12 นาย ศิขรินทร์ พยัคจันทร์
43 21398 4 8 16 นาย ธีรวัต ยิ่งนอก
44 18818 4 8 17 นางสาว ปนัดดา สำราญกลาง
45 18875 4 9 17 นางสาว พิยดา สวยกลาง
46 18836 4 10 2 เด็กชาย จารุเดช หาญสงคราม
47 18889 4 10 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ขอพลอยกลาง
48 18029 5 1 3 นาย คมกฤษณ์ ชะนะภักดิ์
49 18039 5 1 5 นาย ศิวัช มุ่งกลาง
50 18044 5 1 6 นาย เสกสรรค์ ตามกลาง
51 18080 5 1 8 นาย จักรภัทร คำบุตรดี
52 19994 5 1 11 นาย ชิษณุพงศ์ ถ่ายสูงเนิน
53 19995 5 1 12 นาย อิสระพงษ์ เรืองประโดก
54 10051 5 1 39 นาย หิรัญ เกษรบัว
55 17994 5 2 1 นาย ตันติกร เจียกงูเหลือม
56 18083 5 2 6 นาย เชฏฐพัฒน์ ทองกลาง
57 18239 5 2 7 นาย ณัฐวุฒิ นาคหนองหาร
58 19999 5 2 9 นาย พีรพงษ์ ป้องศรี
59 18036 5 3 3 นาย นัทธพงศ์ วรรณโสภา
60 18082 5 3 4 นาย เจษฎา จันทร์แสง
61 18136 5 3 5 นาย ธนโชติ จันทร์ชู
62 18180 5 3 7 นาย กฤษฎา ฉัดพิมาย
63 18190 5 3 8 นาย ทัศน์พล เดือนกลาง
64 18436 5 3 9 นาย นนทการณ์ หมอกโคกสูง
65 18459 5 3 27 นางสาว ชญานิษฐ์ อิทธิวิริยะ
66 17995 5 4 1 นาย ต้นคิด แดงไผ่
67 18186 5 4 6 นาย ชยทัต นกกลาง
68 18152 5 4 14 นางสาว กนกวรรณ สุภารี
69 18532 5 5 39 นางสาว อพัชชา บุญกลาง
70 18137 5 6 3 นาย ธนชัย แผลงสูงเนิน
71 18450 5 7 9 นาย วีรพัฒน์ พรมจันทร์
72 18718 5 8 17 นาย จักรินทร์ สมสุข
73 20042 5 8 20 นาย อนุสรณ์ เทียบสูงเนิน
74 20043 5 8 21 นาย อัฒพล เผื่อนกลาง
75 18089 5 9 3 เด็กชาย ธีรภัทร หมายจากกลาง
76 18098 5 9 6 นาย สกล ทั่งกลาง
77 18331 5 9 15 เด็กชาย ฐปรัตน์ เอี้ยนไธสงกิจ
78 18339 5 9 17 นาย จิรเดช อิ่มกลาง
79 18433 5 9 21 นาย จอมบรรพต กวดนอก
80 18484 5 9 23 นาย คณิศร ขอเหนี่ยวกลาง
81 18501 5 9 26 นาย สรรเสริญ ประยงหอม
82 18502 5 9 27 นาย สุรเกียรติ เกิดกลาง
83 20049 5 9 32 นาย จตุพล สุขกลาง
84 20053 5 9 36 นาย ธีรพัฒน์ ชิดโคกสูง
85 20060 5 10 23 นาย วรวุฒิ หอมกลาง
86 17286 6 1 1 นาย ยศกร ปั่นกลาง
87 17413 6 1 6 นาย กรวิชญ์ เสริมพงษ์
88 19906 6 2 5 นาย ชวัลวิทย์ ด้อมกลาง
89 19908 6 2 7 นาย วีระยุทธ พรหมจอม
90 17870 6 2 32 นางสาว อาพิมภา โถน้อย
91 17372 6 3 2 นาย นัทธพงศ์ ผิวมะลิ
92 17839 6 3 6 นาย วัชรพล มนต์ชาตรี
93 19922 6 3 9 นาย อุทิตย์ ตั้งเศวตชัย
94 17282 6 4 1 นาย ณัฐชนนท์ เทิดเกียรติภูมิ
95 17619 6 4 2 นาย จตุพล หาญสงคราม
96 17633 6 4 3 นาย วิทยากร พงษ์แผนศรี
97 19931 6 4 6 นาย เกียรติศักดิ์ หมายน้องกลาง
98 17293 6 4 10 นางสาว ญาสุมินทร์ เพียรธรรม
99 17698 6 4 27 นางสาว พรพรรณ คูณสันเทียะ
100 19945 6 5 37 นางสาว อรอมล พลพิชัย
101 17369 6 7 4 นาย ณัฐวุฒิ วังกลาง
102 17725 6 7 19 นาย ณภูภัทร์ เทียมกลาง
103 17421 6 8 5 นาย ธันวา ปลีกลาง
104 17585 6 8 9 นาย ยงยุทธ สีบุตร
105 17989 6 8 16 นาย พีรภัทร ปิ่นกลาง
106 17424 6 9 5 นาย เพรียวพันธ์ นราพันธ์
107 17578 6 9 6 นาย นราศักดิ์ ภักดีกลาง
108 17629 6 9 8 นาย วงศธร เชิงคีรี
109 17735 6 9 11 นาย พงศ์ภรณ์ สำเนากลาง
110 17821 6 9 16 นาย ครรชิต บุญชู
111 17423 6 10 6 นาย พงษ์ศทร พงษ์พานิช
112 17473 6 10 11 นาย ธีรภัทร์ พรหมเทพาพิทักษ์
113 17668 6 10 17 นาย กิตติพงษ์ บัวงามดี
114 17676 6 10 18 นาย เนติธร แสงสุข
115 19964 6 10 27 นาย ธนัญชัย สันกลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)