รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
ก10001 ภาษาพาเพลิน นางอรอนงค์ สีวัง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10002 ชวนคิดลิขิตอักษร นางเสมอ จองทองหลาง นางสาวเสาวนิตย์ นาคทะเล นางสาวรำไพ สีเนตรหอย 59 / 65 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10003 คำคม นางสาวบุษบา หงษ์สกุล 26 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10004 พยาบาล นางสุภาพรรณ สุดกลางนางพัทธนันท์ กลิ่นศรีสุข นางประภาศรี ขาขุนทด 59 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10005 อ่านคล่อง เขียนคล่อง นางสาวสาวิตรี โยงรัมย์นางสาวศิริวิมล พงษ์อุดทา นางสาวเย็นฤดี เสายอด นายณรงค์ศักดิ์ กาหลง 33 / 34 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10006 กระดาษมหัศจรรย์ นางสาวนิตยา กิตติเวชการ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10007 เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี นางสาวนภาวรรณ หวังพันธุ์กลาง นายสุรสิทธิ์ ดอนสว่าง นางสาวพัสกร บุญเพลิง 58 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10008 ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์ นายปิยะพงษ์ เขตขัณฑ์ 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10009 เศรษฐกิจพอเพียง นางดาราณี แก้วทองคำ นางพยอม ปราบงูเหลือม นางนภาพร ชาวอุบล 62 / 62 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10010 นักกฎหมายน้อย นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์ นางสาวเบญจมาศ นิจจอหอ 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10011 สหกรณ์โรงเรียน นางละเอียด เลิศธีรวรกรณ์ 18 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10012 เล่านิทานคุณธรรม นางมะลิวัลย์ เจิมจอหอ นางสาววรัชยา หีบแก้ว นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วบุญ 58 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10013 ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย นายประจวบ แจ้โพธิ์ นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10014 ศิลป์ภูมิศาสตร์ นายมานะ เมยขุนทด 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10015 ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นางประไพ หาไชย นางสาวอรอุมา ถนัดเลื่อย นางสาวธฤตวัน แดนโคกสูง 56 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10016 ภาษาและวัฒนธรรมลาว นางสุมณฑา จริยา 29 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10017 จิตอาสาพัฒนาชุมชน นางบุษกร เขียวโพธิ์ นางสาวปฏิภา คำบาง 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10018 หมากฮอส ว่าที่ ร.ต.กฤษฏิ์ คงวิชา 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10019 คิดเลขเร็ว นางสาววิไลพร ตีบกลาง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10020 ความงามทางคณิตศาสตร์ นางรวิษฎา กล้าหาญ นางปลื้มจิต จันทร์แก้ว 20 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10021 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นายคงศักดิ์ โหมกลาง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10022 A - MATH นางสาวนันทน์ธนัตถ์ โสชาลีร์ นางพัชรีวรรณ โฆษร 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10023 Math Game and Math Art นางสาววันวิสาข์ นวนมา นางสาววรรณิภา เรียบเรียง 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10024 SUDOKU นางสาวณัฐพร ประจักษ์สูตร์ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10025 นักศึกษาวิชาทหาร นายวิทยา ตุ่นกลาง นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง นายวัชรินทร์ อุตรา นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี นางสาวสกุลรัตน์ ปลั่งกลาง นางสาวอัจฉราพร ภิมุขมาตยา 115 / 130 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10026 โอริกามิ นางสาวอาภรทิพย์ พิมโยธา นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10027 ระบบสมองกลฝังตัว นายสมยศ โคตรบรม นายกิตติภพ เพชรทิม 24 / 24 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10028 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ นางโมลี หาญสงคราม นายวีรพงษ์ พรหมจอม นางสาวณัฏฐ์ญาดา แรกเรียง นางศุภกานต์ แก้วเมืองกลาง นางสาวชลลดา ชิงจันทร์ 102 / 120 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10029 ออกแบบเทคโนโลยี นางสมสกุล แมบจันทึก 20 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10030 ทะเบียนหรรษา นางฐิตธนัน สุขคำมี 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10031 สนุกคิด Is All Around นางสาวอนงค์ ปลั่งกลาง 17 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10032 Chem Kids นางสาวเนตรนภา เมยกลาง 0 / 20
ก10033 Basic Chem นางณิชาภา เจนจาคะ นายอานันท์ คำเพิ่มพูน 5 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10034 วิทย์คิดสนุก นางสาวศศิวิมล ภูมิแดง นางสาวจุฑาทิพย์ โสมชัย 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10035 เครื่องบินพลังยาง นายวรวัฒน์ ใยระย้า 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10036 Chemical Genius นายกิตติภพ เพชรทิม 0 / 20
ก10037 Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์) นางสาวกชกร หนูสันเทียะ 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10038 ดาราศาสตร์ นางสาววรรณิษา อ่อนทองหลาง นางสาวสุภาวดี ฟุ้งกลาง 30 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10039 วงโยธวาทิต นายสุริยันต์ สีแก้ว 46 / 53 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10040 ดนตรีในสวน นายกันฑพิชญ์ ปานใหม่ 23 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10041 ศิลปะไทย นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว นายธนากร ถอนโพธิ์ 41 / 43 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10042 เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน นายฉัตรชัย พลธร นายวิชิต ประวิเศษ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10043 Art Craft นางสาวชื่นกมล อ้วนสูงเนิน นายสุทธิรักษ์ เกษเวทิน 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10044 ศิลปะภาพยนตร์ นายเอกลักษณ์ ไชยพิมพา นางสาวศุภราภรณ์ พัดทะเล นางสาวเกษรา ปักการถา นางสาวชุติมา จั่นกลาง 79 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10045 นาฏศิลป์ไทย นายชาญรบ ไว้สันเทียะ 47 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10046 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน นายนเรศ ภูมิแสน ว่าที่ ร.ต.จีระศักดิ์ ปิติกะวงศ์ นางสาวฐิติมา จ่ามมาตย์ 65 / 66 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10047 งานช่าง นายวุทธิชัย สิริวุฒิเมธา 18 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10048 ศรีธานีโรบอท นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก นายขัตติย แปลนดี 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10049 จัดถาดสวนแก้ว นางทิพวรรณ ทั่งกลาง นางนิตยา จิตละม่อม 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10050 ธนาคารโรงเรียน นางศรัญญาพร ตุ่นกลาง นางจุฑารัตน์ วันดี 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10051 คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย นางยุพิน เพ็ญจันทร์ 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10052 แนะแนว นางสาวชไมพร เลากลาง 14 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10053 ลีลาตานี นางปัญญา ศรีสวัสดิ์ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10054 อย.น้อย นางสาวน้ำฝน ประพาน นางสาวศรีไสล ไพลขุนทด 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10055 เบเกอร์รี่ นางสาวอุไรวรรณ ดอกหว่านกลาง 23 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10056 ดินญี่ปุ่นปั้นจิ้ว นางสาวสมศรี เจริญสุข นางสาวสิตาพัชร์ คณาพันธ์ฑีรากุล 39 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10057 ไหมพรมพาเพลิน นางสาวกัญญาณี หมายนามกลาง นางกนกวรรณ ไกรศรี 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10058 คอมพิวเตอร์ นายไพโรจน์ คะสกุล นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา 49 / 49 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10059 Club Com นางนราทิพย์ ใยระย้า 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10060 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล 42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10061 สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์ นางสาวแก้วฤทัย วันนิจ นายสถิตย์ หาญรบ 53 / 53 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10062 ฅ.คนสร้างภาพ นางสาวกริ่งหยก หิรัญ นายอนุวัฒน์ ทำไถ 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10063 ผู้ตัดสินกีฬา นายศิริศักดิ์ ภักดียา 35 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10064 To Be Number One นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์ 37 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10065 ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน นายสยาม คล้อยกลาง 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10066 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ นายธีระศักดิ์ บัวสุข 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10067 แอโรบิก นางสาวกัลญาพร ธรรมมะ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10068 เปตอง นางกาญจนา คล้อยกลาง 23 / 24 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10069 ฟุตซอลหญิง นางปัทมา นิจจอหอ 32 / 33 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10070 กรีฑา นายโยคิน แหยงกระโทก 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10071 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นางพุทธรมณ์ ญาติสันเทียะ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10072 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร นางชลพร พึ่งหิรัญ 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10073 Crossword นางมารยาท เทพกลาง นางสาวนิภาพร หาญยิ่ง 40 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10074 English is fun นางดวงใจ มีชัย นางชุติมา อินมะดัน 34 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10075 Cover Dance นางสาวสุพัตรา สิงหะ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10076 ประชาสัมพันธ์ นางสาวชโลธร เทศสา นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย 38 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10077 สภานักเรียน นางสาวนาราชนก กองทองหลาง นายเจริญ พูนศรี 42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10078 Gramma ฮาเฮ นางสาวสุชาดา หล่าบรรเทา นางสาวณัฐพร แทรกพุทรา 32 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10079 ภาษาจีนหรรษา นางสาวสุวิมล นกกลาง นางสาวศิริพร กล้าวาจา 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10080 การ์ตูนญี่ปุ่น นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10081 ภาษาอังกฤษแสนสนุก นางสาวศรัญญาพร หมู่ป่ารัง นางสาวอุมาพร วงค์กลาง 52 / 52 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10082 IEP 1 M.1/1 นางสาวอุ้มบุญ พินทะ Mrs.Ruth Lobriguito Neri 35 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10083 IEP 2 M.2/1 นายโสม ยากลิ่น Mr.Gene JR Dangami Neri 28 / 29 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10084 IEP 3 M.3/1 นางผกาวัลย์ ยากลิ่น นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภา Mr.Parsuram Thapa 33 / 33 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10085 Let s talk Russia Mr.Kirill Belov 18 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10086 Let s talk Mr.Sangay Tenzin 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10087 เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ นายประจวบ แจ้โพธิ์ 13 / 13 พิมพ์ / ดาว์โหลด