รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
ก10001 ภาษาพาเพลิน นางอรอนงค์ สีวังนางสาวลลิตา โพธิษา 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10002 ชวนคิดลิขิตอักษร นางเสมอ จองทองหลาง นางสาวเสาวนิตย์ นาคทะเล นางสาวรำไพ สีเนตรหอย 39 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10003 คำคม นางสาวบุษบา หงษ์สกุล 39 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10004 พยาบาล นางพัทธนันท์ กลิ่นศรีสุข นางสุภาพรรณ สุดกลาง 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10005 ดูหนังนั่งทำดอกไม้ นายสุทธิรักษ์ เกษเวทิน นางจิรภา ใจตรง นางสาวสุพรรษา แสพลกรัง 60 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10006 สภานักเรียน นายมนูญ ชนากลาง นายเจริญ พูนศรี 16 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10007 อ่านคล่อง เขียนคล่อง นางสาวเย็นฤดี เสายอดนางสาวพัสกร บุญเพลิงนางสาวสาวิตรี โยงรัมย์ 56 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10008 ยุวบรรณารักษ์ นางสาวนิตยา กิตติเวชการนางสาวฐิติมา จ่ามมาตย์นายนเรศ ภูมิแสน 43 / 43 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10009 เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี นายสุรสิทธิ์ ดอนสว่างนางสาวนภาวรรณ หวังพันธุ์กลาง 62 / 62 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10010 เพชรภาษาไทย นายปิยะพงษ์ เขตขัณฑ์ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10011 ระบบสมองกล นายสมยศ โคตรบรมนายกิตติภพ เพชรทิม 23 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10012 ของเล่นวิทยาศาสตร์ นางโมลี หาญสงคราม 14 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10013 ออกแบบเทคโนโลยี นางสมสกุล แมบจันทึก 16 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10014 คอมพิวเตอร์ นายไพโรจน์ คะสกุลนายเสรี โพธิ์ปานพะเนา 45 / 49 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10015 Club Com นางนราทิพย์ ใยระย้า 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10016 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ นายวีรพงษ์ พรหมจอม 26 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10017 สนุกกับการพับ นางฐิตธนัน สุขคำมี 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10018 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.) นางณิชาภา มีพรมวงค์ 28 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10019 Chem Kids นางสาวเนตรนภา เมยกลาง 12 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10020 Isci นางสาวศศิวิมล ภูมิแดง นายทรัพย์อนันต์ คำนอก 26 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10021 ไหมพรมพาเพลิน นางสาวกัญญาณี หมายนามกลางนางกนกวรรณ ไกรศรีนางสาวปราณี ชาติมนตรี 62 / 64 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10022 คอมพิวเตอร์น่ารู้ นางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10023 สนุกคิด Is All Around นางสาวอนงค์ ปลั่งกลาง 13 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10024 ชีวะ คือ ชีวิต นางศุภกานต์ แก้วเมืองกลาง นางสาวชลลดา ชิงจันทร์ 2 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10025 สวนแก้ว นางนิตยา จิตละม่อมนางทิพวรรณ ทั่งกลาง 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10026 เครื่องบินพลังยาง นายวรวัฒน์ ใยระย้า 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10027 ไอที หรรษา นางสาวแก้วฤทัย วันนิจ 13 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10028 เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน นายสถิตย์ หาญรบ 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10029 IT (ไอที) นางสาวกริ่งหยก หิรัญ นายอนุวัฒน์ ทำไถ 21 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10030 ดาราศาสตร์ นางสาวสุภาวดี ฟุ้งกลาง นางสาววรรณิษา อ่อนทองหลาง 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10031 Sci-Art การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ นางสาวกชกร หนูสันเทียะ 13 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10032 เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry นายอานันท์ คำเพิ่มพูลนางสาวจุฑาทิพย์ โสมชัย 27 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10033 สื่อสารภาษาอังกฤษ นางพุทธรมณ์ ญาติสันเทียะ 19 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10034 Hand Writing นายโสม ยากลิ่น นางผกาวัลย์ ยากลิ่น 20 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10035 ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร นางชลพร พึ่งหิรัญ 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10036 Crossword นางดวงใจ มีชัย นางชุติมา อินมะดัน นางมารยาท เทพกลาง นางสาวนิภาพร หาญยิ่ง 54 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10037 Cover Dance นางสาวสุพัตรา สิงหะ 45 / 46 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10038 ประชาสัมพันธ์ นางสาวชโลธร เทศสา นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย 29 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10039 Grammar ฮาเฮ นางสาวสุชาดา หล่าบรรเทา นางสาวณัฐพร แทรกพุทรา 29 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10040 ตะลุยแดนมังกร นางสาวสุวิมล นกกลาง นางสาวทิพาวดี โทแหล่ง 38 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10041 การ์ตูนญี่ปุ่น นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10042 ภาษาอังกฤษแสนสนุก นางสาวศรัญญา หมู่ป่ารัง นางสาวอุมาพร วงค์กลาง 44 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1) นางสาวอุ้มบุญ พินทะนางสาวชนิยา จันนอกMr.Parsuram Thapa 27 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2) นางสาวนาราชนก กองทองหลางMrs.Ruth Lobriguito Neri 34 / 34 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10045 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3) นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภาMr.Gene JR Dangami Neri 28 / 28 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10046 ภาษารัสเซียและอังกฤษเพื่อความสนุก นายคมกฤษณ์ จันทะเริง Mr.Kirill Belov Mr.Sangay Tenzin 26 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10047 วงโยธวาทิต นายสุริยันต์ สีแก้ว 57 / 68 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10048 ศิลปะไทย นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วนายธนากร ถอนโพธ์ 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10049 ดนตรีในสวน นายกันฑพิชญ์ ปานใหม่ 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10050 ดนตรีไทย นายฉัตรชัย พลธร 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10051 Art Craft นางสาวชื่นกมล อ้วนสูงเนิน 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10052 นาฏศิลป์ไทย นายชาญรบ ไว้สันเทียะ 37 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10053 ออกแบบดีไซน์ นางสาวศุภราภรณ์ พัดทะเล นางสาวเกษรา ปักการถา 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10054 ศิลปะภาพยนตร์ นายเอกลักษณ์ ไชยพิมพา 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10055 เวทคณิต นางนัตถ์นิษฐา กล้าหาญ นางปลื้มจิต จันทร์แก้ว 26 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10056 หมากฮอส ว่าที่ ร.ต.กฤษฏิ์ คงวิชา 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10057 นักศึกษาวิชาทหาร นายวิทยา ตุ่นกลางนายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลางนายวัชรินทร์ อุตรานางสาวสกุลรัตน์ ปลั่งกลางนางสาวนันทน์ธนัตถ์ โสชาลีร์นายอภิรุณห์ ไลไธสง 130 / 135 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10058 A-Math นางพัชรีวรรณ โฆษร นายอาทิตย์ ธุระรักษ์ 34 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10059 คิดเลขเร็ว นายเกรียงศักดิ์ โกษสันเทียะ นางสาววิไลพร ตีบกลาง 14 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10060 Math Bingo นางสาววรรณิภา เรียบเรียง นางสาววันวิสาข์ นวนมา 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10061 Sudoku นางสาวณัฐพร ประจักษ์สูตร์ นางสาวธัญธิดา เคลื่อนไธสง 30 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10062 คณิตศาสตร์หรรษา นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10063 โอริกามิ นางสาวอาภรทิพย์ พิมโยธา นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี 27 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10064 คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย นางสาวทรรศนีย์ หงษ์สันเทียะนางสาวกมลพรรณ โลกประโคน 38 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10065 Sport Equipment นายศิริศักดิ์ ภักดียา 29 / 29 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10066 To Be Number One นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์ 20 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10067 ตะกร้อ นายสยาม คล้อยกลาง 24 / 24 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10068 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ นายธีระศักดิ์ บัวสุข 33 / 33 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10069 พับเหรียญโปรยทาน นางสาวกัลญาพร ธรรมมะ 24 / 24 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10070 ราชันลูกหนังขาสั้น นายอธิวัฒน์ แก้วแหวน 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10071 กรีฑา นายโยคิน แหยงกระโทก 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10072 หมอนหลอด นางปัทมา นิจจอหอ 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10073 ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย นายประจวบ แจ้โพธิ์ นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10074 เศรษฐกิจพอเพียง นางดาราณี แก้วทองคำ นางพยอม ปราบงูเหลือม นางนภาพร ชาวอุบล นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วบุญ 80 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10075 จิตอาสาพัฒนาชุมชน นางบุษกร เขียวโพธิ์นางสาววรัชยา หีบแก้วนางสาวปฏิภา คำบาง 99 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10076 นักกฏหมายน้อย นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์นางสาวเบญจมาศ นิจจอหอ 43 / 43 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10077 สหกรณ์โรงเรียน นางละเอียด เลิศธีรวรกรณ์ นางมะลิวัลย์ เจิมจอหอ 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10078 ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นางประไพ หาไชยนางสาวธฤตวัน แดนโคกสูง 46 / 47 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10079 พุทธศาสตร์ประยุกต์ นางสุมณฑา จริยา 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10080 Time machine นางสาวชุติมา จั่นกลาง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10081 เปตอง นายมานะ เมยขุนทด 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10082 กราฟิกสังคมศึกษา นางสาวอรอุมา ถนัดเลื่อย 22 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10083 อย.น้อย นางสาวน้ำฝน ปะพาน นางสาวศรีไสล ไพลขุนทด 35 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10084 งานช่าง นายวุทธิชัย สิริวุฒิเมธา 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10085 คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย นางยุพิน เพ็ญจันทร์ 13 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10086 ธนาคารโรงเรียน นางศรัญญาพร ตุ่นกลางนางจุฑารัตน์ เหมนิธิ 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10087 ลีลาตานี นางปัญญา ศรีสวัสดิ์ 24 / 24 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10088 กระดาษสา นางสาวสมศรี เจริญสุขนางสาวสิตาพัชร์ คณาพันธ์ฑีรากุล 25 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10089 ช่างออกแบบ นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์ 27 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10090 เบเกอร์รี่ นางสาวอุไรวรรณ ดอกหว่านกลาง 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10091 แนะแนว นายขัตติย แปลนดี นางสาวชไมพร เลากลาง 34 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10092 Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต นายคงศักดิ์ โหมกลาง 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก10093 จับผ้า นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง นางกาญจนา คล้อยกลาง 28 / 28 พิมพ์ / ดาว์โหลด