รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
101 ภาษาพาสาร นางอรอนงค์ สีวัง 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
102 ท่วงทำนองในภาษาไทย นางเสมอ จองทองหลาง นายสุทธิรักษ์ เกษเวทิน นางสาวเสาวนิตย์ นาคทะเล 31 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
103 คำคม นางสาวบุษบา หงษ์สกุลนางสาวศศิพร สัญญาถนอมรัช 42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
104 ปริศนาพาเพลิน นางสาวนภาวรรณ หวังพันธุ์กลาง 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
105 เพชรภาษาไทย นายปิยะพงษ์ เขตขัณฑ์ 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
106 รักษ์วรรณคดี นางสาวเย็นฤดี เสายอด นางสาวพัสกร บุญเพลิง 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
107 หนังสือเล่มเล็ก นางจิรภา ใจตรง นางสาวรำไพ สีเนตรหอย 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
108 พยาบาล นางพัทธนันท์ กลิ่นศรีสุข 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
109 สภานักเรียน นายเจริญ พูนศรีนายมนูญ ชนากลางนางสาวสุพรรษา แสพลกรัง 36 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
110 ยุวบรรณารักษ์ นางสาวฐิติมา จ่ามมาตย์นางสาวนิตยา กิตติเวชการ 42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
201 ออกแบบเทคโนโลยี นางสมสกุล แมบจันทึก นายทรัพย์อนันต์ คำนอก 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
202 Chem kids นางสาวเนตรนภา เมยกลาง 13 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
203 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นางสาวกชกร หนูสันเทียะ นางสาวสุภาวดี ฟุ้งกลาง 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
204 งานสวนพฤกษศาสตร์ นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ นายวีรพงษ์ พรหมจอม 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
205 ดาราศาสตร์ นางสาววรรณนิษา อ่อนทองหลางนางไอรฎา วงษ์เขียว 40 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
206 ของเล่นวิทยาศาสตร์ นางโมลี หาญสงคราม 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
207 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม) นางสาวศศิวิมล ภูมิแดงนางสาวกชกร หนูสันเทียะนางสาวสุทินา จงท่องหลาง 32 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
208 Bio project นางสาวชลลดา ชิงจันทร์ นางศุภกานต์ แก้วเมืองกลาง 18 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
209 ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.) นางณิชาภา มีพรมวงค์นางสาวธนสร พิมพ์ลำตะคลอง 39 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
210 เครื่องบินพลังยาง นายวรวัฒน์ ใยระย้า นางฐิตธนัน สุขคำมี 31 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
211 สนุกคิด นางสาวอนงค์ ปลั่งกลาง 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
212 หุ่นยนต์ นายสมยศ โคตรบรม นายกิตติภพ เพชรทิม 40 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
213 ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ นายอานันท์ คำเพิ่มพูน 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
214 โครงงานคอมพิวเตอร์ นายสถิตย์ หาญรบ 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
215 เกมสร้างสรรค์ นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
216 E-Sport นางสาวกริ่งหยก หิรัญ นายอนุวัฒน์ ทำไถ 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
217 ไอเดียสร้างสรรค์ นางสาวแก้วฤทัย วันนิจ 27 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
218 แอนิเมชั่น นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุลนางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา 40 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
219 สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น นางกนกวรรณ ไกรศรี นางสาวกัญญาณี หมายนามกลาง นางสาวปราณี ชาติมนตรี 60 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
220 ออกแบบคอมพิวเตอร์ นายไพโรจน์ คะสกุล 19 / 19 พิมพ์ / ดาว์โหลด
301 สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย นางพุทธรมณ์ ญาติสันเทียะMr. Sangay Tenzin 18 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
302 สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee นายโสม ยากลิ่นนางผกาวัลย์ ยากลิ่น 21 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
303 สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น นางสาวศรัญญา หมู่ป่ารังMr. Gene Dagami Neri 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
304 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling นางสาวชโลธร เทศสาMrs. Ruth Lubrigui Neri 18 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
305 impromptu Speech นางสาวนาราชนก กองทองหลาง นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภา Mr. Pasuram Thapa 25 / 61 พิมพ์ / ดาว์โหลด
306 ละครสั้น Skit นางชลพร พึ่งหิรัญ นายคมกฤษณ์ จันทะเริง นางสาวชนิยา จันนอก 46 / 61 พิมพ์ / ดาว์โหลด
307 Crossword ม.ต้น นางมารยาท เทพกลางนางชุติมา อินมะดัน 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
308 Crossword ม.ปลาย นางดวงใจ มีชัยนางสาวนิภาพร หาญยิ่ง 5 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
309 มัคคุเทศน้อย นางสาวสุชาดา หล่าบรรเทานางสาวณัฐพร แทรกพุทรา 28 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
310 Intensive Vocabulary นางสาวอุ้มบุญ พินทะMr. Kirill Belov 27 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
311 ตะลุยแดนมังกร นางสาวสุวิมล นกกลาง นางสาวทิพาวดี โทแหล่ง 40 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
312 ละครญี่ปุ่น นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
313 Cover Dance นางสาวสุพัตรา สิงหะ 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
401 วงโยธวาทิต นายสุริยันต์ สีแก้ว 23 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
402 ศิลปะไทย นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
403 นาฏศิลป์ไทย นายชาญรบ ไว้สันเทียะ 28 / 28 พิมพ์ / ดาว์โหลด
404 ดนตรีไทย นายฉัตรชัย พลธร 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
405 กีตาร์พาเพลิน นายกัณฑพิชญ์ ปานใหม่ 26 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
406 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด นายเอกลักษณ์ ไชยพิมพา 23 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
407 วาดเส้น (Drawing) นายธนากร ถอนโพธิ์ 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
408 ศิลป์สร้างสรรค์ นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์ผ่อง 22 / 22 พิมพ์ / ดาว์โหลด
409 ประติมากรรม นางสาวนาตยา ประยูรพรม 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
410 สร้างสรรค์สีเอกรงค์ นางสาวเกษรา ปักการถา 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
411 อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรกิ่ง 14 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
412 สีน้ำ (ม.4-6) นางสาวชื่นกมล อ้วนสูงเนิน 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
501 เวทคณิต นางนัตถ์นิษฐา กล้าหาญ นายอาทิตย์ ธุระรักษ์ 27 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
502 สหกรณ์โรงเรียน นางปลื้มจิต จันทร์แก้ว 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
503 หมากฮอส ว่าที่ ร.ต.กฤษฏิ์ คงวิชานายกฤตยา นิจจอหอ 42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
504 A-Math นางพัชรีวรรณ โฆษร นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี 37 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
505 คิดเลขเร็ว นายเกรียงศักดิ์ โกษสันเทียะ นางสาววิไลพร ตีบกลาง 17 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
506 Math Bingo นางสาววรรณิภา เรียบเรียงนางสาววันวิสาข์ นวนมา 41 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
507 Sudoku นางสาวณัฐพร ประจักษ์สูตร์ นางสาววาสนา พิระชัย 39 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
508 คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นางสาวอาภรทิพย์ พิมโยธา นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี 34 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
509 คณิตศิลป์ นางสาวทรรศนีย์ หงษ์สันเทียะ นางสาวกมลพรรณ โลกประโคน 36 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
510 Youtube นายคงศักดิ์ โหมกลาง 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
601 ผู้ดัดสินกีฬา นายศิริศักดิ์ ภักดียานายสยาม คล้อยกลาง 37 / 37 พิมพ์ / ดาว์โหลด
602 Cover Dance To be No.1 นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์นายวชิระ เกษตรเวทินนางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล 36 / 61 พิมพ์ / ดาว์โหลด
603 ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย นายธีระศักดิ์ บัวสุข 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
604 พับเหรียญโยนทาน นางสาวกัลญาพร ธรรมมะ 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
605 ฟุตซอล นายอธิวัฒน์ แก้วแหวนนายโยคิน แหยงกระโทก 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
606 จับผ้า นางกาญจนา คล้อยกลาง 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
607 หมอนหลอด นางปัทมา นิจจอหอ 27 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
701 ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย นายประจวบ แจ้โพธิ์นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา 34 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
702 Social Shot Film. นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย 7 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
703 เล่านิทานคุณธรรม นางสาววรัชยา หีบแก้ว นางยุพิน จัทนทร์เทพ 23 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
704 มารยาทไทย นางมะลิวัลย์ เจิมจอหอ นางละเอียด เลิศธีรวรกรณ์ 32 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
705 การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว นางสาวอรอุมา ถนัดเลื่อย นางสาวชุติมา จั่นกลาง 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
706 นักกฎหมายน้อย นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์นางนภาพร ชาวอุบล 62 / 64 พิมพ์ / ดาว์โหลด
707 เพลงคุณธรรม ม.ต้น นางบุษกร เขียวโพธิ์นางสาวปฏิภา คำบาง 11 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
708 เพลงคุณธรรม ม.ปลาย นางดาราณี แก้วทองคำนางสาวอุทัยรัตน์ แก้วบุญ 17 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
709 พุทธศาสตร์ประยุกต์ นางสาวเบญจมาศ นิจจอหอนางสุมณฑา จริยา 25 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
710 เปตอง นายมานะ เมยขุนทด 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
711 ไหมพรมหลายไจ นางสาวธฤตวัน แดนโคกสูงนางสาววันวิสาข์ รักไร่ 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
712 โครงงานประสานใจ นางพยอม ปราบงูเหลือม 20 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
801 ช่างออกแบบ นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์นายวัชระ วงษ์ชัย 40 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
802 ช่างอุตสาหกรรม นายประกอบ จองทองหลางนายวุทธิชัย สิริวุฒิเมธานายดุสิต ดวงบัณฑิตย์ 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
803 ธนาคารโรงเรียน นางศรัญญาพร ตุ่นกลางนางสาวสาวิตรี โยงรัมย์ 42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
804 การแปรรูปอาหาร นางสาวน้ำฝน ปะพานนางสาวศรีไสล ไพลขุนทด 40 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
805 สวนถาด สวนแก้ว นายนเรศ ภูมิแสนนางสาวสมศรี เจริญสุขนางนิตยา จิตละม่อม 35 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
806 ลีลาตานี นางปัญญา ศรีสวัสดิ์นางสาวอุไรวรรณ ดอกหว่านกลาง 35 / 39 พิมพ์ / ดาว์โหลด
807 โครงงานอาชีพ นางจุฑารัตน์ เหมนิธินางสาวสิตาพัชร์ คณาพันธ์ธีรากุล 42 / 42 พิมพ์ / ดาว์โหลด
808 คุ้มครองผู้บริโภค นางยุพิน เพ็ญจันทร์ 21 / 21 พิมพ์ / ดาว์โหลด
901 เพื่อนให้คำปรึกษา (YC) นางสาวชไมพร เลากลาง นางสาวเรณู สีกระโทก 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
902 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) นายวัชรินทร์ อุตรานายอภิรุณห์ ไลไธสง 52 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
903 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2) นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง 37 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
904 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3) นายวิทยา ตุ่นกลาง 33 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
905 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) นางสาวสกุลรัตน์ ปลั่งกลางนางสาวนันทน์ธนัตถ์ โสชาลีร์ 54 / 71 พิมพ์ / ดาว์โหลด